Aktualności

ZFP, czyli Zespół Funduszy Pomocowych

16.10.2023 • Mariusz Mrozek

Policyjna logistyka to nawet dla niektórych mundurowych obszar nieznany, a warto o nim trochę wiedzieć, ponieważ bez dobrze funkcjonującej logistyki Policja jako instytucja nie byłaby w stanie sprawnie wypełniać wszystkich swoich zadań. Jedną z komórek pionu logistyki w Komendzie Stołecznej Policji jest Zespół Funduszy Pomocowych. O tym, czym się zajmuje, jakie realizuje zadania i w czym pomaga innym naszym komórkom i jednostkom – rozmawiamy z mł. insp. Mikołajem Lindą – Radcą-Koordynatorem Zespołu Funduszy Pomocowych KSP.


Zdjęcie: Krzysztof Chwała

O ile takie nazwy jak Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny czy Wydział do walki z Korupcją samymi nazwami pozwalają nawet osobom niezorientowanym w arkanach policyjnej służby odgadnąć, czym się na co dzień zajmują pracujący w nich ludzie, o tyle w przypadku Zespołu Funduszy Pomocowych tak łatwo nie jest. Zacznijmy więc od podstaw. Czym jest Zespół Funduszy Pomocowych i co wchodzi w zakres jego kompetencji?

Zespół Funduszy Pomocowych jest jedną z nielicznych komórek organizacyjnych Policji, która pozyskuje pieniądze dla garnizonu stołecznego ze źródeł zewnętrznych. Głównym naszym zadaniem jest koordynacja i zarządzanie projektami realizowanymi przez KSP. W ramach swoich działań realizujemy zarówno projekty finansowane z programów Unii Europejskiej, jak i poszukujemy innych źródeł i możliwości zakupu sprzętu, wyposażenia, realizacji szkoleń specjalistycznych, czy też eksperckich wyjazdów zagranicznych dla kadry stołecznej Policji. W swoich działaniach współpracujemy aktywnie z Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, przedstawicielami innych służb, a także uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi, czy też z firmami z sektora prywatnego, występującymi
w charakterze członków konsorcjów projektowych.

Jak wygląda cały proces związany z realizacją projektu i czy każdy może zajmować się tą problematyką?

Działamy na rzecz wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu stołecznego, dlatego też systematycznie gromadzimy potrzeby w zakresie inwestycyjnym, szkoleniowym i operacyjnym ze wszystkich wydziałów, sekcji, zespołów, komisariatów specjalistycznych oraz komend rejonowych i powiatowych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji. Następnie po ich wnikliwej analizie szukamy możliwości i źródeł finansowania. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji, która posłuży do stworzenia własnego projektu lub dołączenie do konsorcjum koordynowanego przez podmiot zewnętrzny. Jest to wymagające zadanie, podczas którego należy spełnić liczne kryteria, aby zdobyć wystarczającą liczbę punktów do dofinansowania wybranego projektu. Nadmienię, że przygotowywana dokumentacja i kontakty z partnerami i instytucjami zewnętrznymi bardzo często prowadzone są w języku angielskim. Realizujemy również projekty z trybie pozakonkursowym, co wymaga często podjęcia odpowiednich zabiegów wyprzedzających na rzecz realizacji naszych rozwiązań.

Praca w ZFP wymaga zatem umiejętności współpracy na wielu płaszczyznach, znajomości języków obcych, a także wysokich umiejętności analitycznych i doskonałej organizacji pracy własnej, gdyż – ze względu na dużą ilość realizowanych projektów oraz wielkość zespołu – przydzielone projekty realizowane są przez pracowników z dużą dozą samodzielności.

Czy tylko pracownicy ZFP realizują projekty zewnętrzne?

W żadnym wypadku. Jest to wysiłek wielu podmiotów, które odpowiadają za poszczególne zadania. W przypadku, gdy projekt KSP lub naszego partnera uzyska akceptację Komisji Europejskiej bądź instytucji odpowiedzialnej za przyznawanie dofinansowania, Komendant Stołeczny Policji powołuje zespół odpowiedzialny za realizację danego przedsięwzięcia. Oczywiście koordynacja wszystkich projektów i zarządzanie nimi spoczywa na Zespole Funduszy Pomocowych, jednak do zespołów projektowych powoływani są kierownicy komórek merytorycznych oraz eksperci z danej dziedziny, a także przedstawiciele komórek służby wspomagającej nadzorujący kwestie związane z realizacją zamówień publicznych, finansów budżetu państwa, zaopatrzenia, transportu, inwestycji i remontów, doskonalenia zawodowego lub inni według potrzeb.

To może kilka słów o zrealizowanych projektach. Jakiego rzędu środki pozyskujecie?

Zadania związane z pozyskiwaniem środków pomocowych w KSP – zwłaszcza z Unii Europejskiej – realizowane są od 2004 roku, jednak zaprezentuję dane od momentu objęcia przeze mnie nadzorem tej problematyki, czyli od połowy 2020 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy lub nadal prowadzimy projekty o łącznej wartości ponad 43 mln złotych i mówię tu o starej perspektywie finansowej Komisji Europejskiej. Realizowaliśmy działania w ramach programów UE: Internal Security Fund, Horyzont 2020, Norway Grants, Erasmus+, krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki naszym skutecznym działaniom Komenda Stołeczna Policji mogła zakupić m.in. nowoczesne radiowozy hybrydowe i motocykle, ambulanse pogotowia ruchu drogowego, radiowozy pościgowe, mobilne centra nadzoru ruchu drogowego, drony, sprzęt specjalistyczny dla Wydziału Ruchu Drogowego KSP (np. dymomierze, sonometry, opóźnieniomierze, laserowe mierniki prędkości, alkomaty, analizatory spalin itp.), wyposażenie dla stołecznych kontrterrorystów, oddziału prewencji, czy też warszawskich komend rejonowych Policji.

Chciałbym zauważyć, że dzięki funduszom zewnętrznym jesteśmy pionierami w wielu dziedzinach. Na przykład w zakresie rozwiązań proekologicznych w Policji zakupiliśmy już łącznie 16 radiowozów elektrycznych, a w zakresie ograniczania przestępczości wdrożyliśmy hybrydowy system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Dzięki realizowanym projektom staliśmy się cenionymi w Unii Europejskiej ekspertami w zakresie zwalczania zagrożeń CBRN (projekty „Safe Stadium”, „HoloZcan”), materiałów wybuchowych (projekt „Exerter”), czy też podrabianych dokumentów – projekt „Dokumenty – bezpieczeństwo i kontrola, w tym kontrola taktyczna”, który nawet został wpisany do bazy dobrych projektów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jako wzorcowy przykład wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Patrzymy cały czas w przyszłość…

W nowej perspektywie finansowej Komisji Europejskiej na lata 2021-2027, która jest obecnie w fazie wdrażania, aktualnie zaplanowaliśmy realizację projektów o łącznej wartości prawie 140 mln złotych i cały czas poszukujemy nowych możliwości.

Dziękuję za rozmowę.