Aktualności

Do czego służy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

16.11.2023 • Agnieszka Rucz

Nie samym mundurem Policja stoi! Według danych z 2022 roku w polskiej Policji zatrudnionych jest 24540 pracowników służby cywilnej. W jednostkach budżetowych i samorządowych ilość pracowników nie ma wpływu na utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), gdyż jest to ustawowy obowiązek pracodawcy. Natomiast w pozostałych zakładach pracy takie wymagania musi spełnić pracodawca zatrudniający co najmniej 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty.


Zdjęcie: Tomasz Oleszczuk

Kto i po co tworzy fundusz socjalny? Kto i jak może z niego korzystać? Co to oznacza dla zwykłego „Kowalskiego”?

ZFŚS jest tworzony przez pracodawcę i jak sama nazwa wskazuje – powstaje po to, by wspomagać uprawnionych do tego pracowników. Środki gromadzone są na oddzielnym rachunku bankowym i pochodzą z odpisów, których wysokość jest ściśle określona w ustawie. Administratorem funduszu jest Komendant Stołeczny Policji – to właśnie on powołuje komisję będącą organem opiniotwórczym i wykonawczym, by usprawnić proces wydatkowania środków. Sposób działania komisji określa wewnętrzny regulamin. Od nowego roku tj. 2024 komisja planuje wprowadzić pewne zmiany w zasadach udzielania wsparcia, o czym będziemy informować na bieżąco.

W Komendzie Stołecznej Policji osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są:
• pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony i nieokreślony,
• emeryci i renciści, którzy nabyli prawa do świadczeń w Komendzie Stołecznej Policji lub Komendzie Rejonowej Policji,
• członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.

Jedną z najpopularniejszych form pomocy z funduszu są oczywiście tzw. wczasy pod gruszą. Jest to dopłata do wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, trwającego minimum 14 dni kalendarzowych. By otrzymać dopłatę, wystarczy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek (druki do pobrania na stronie internetowej KSP) oraz załączyć zaakceptowaną przez przełożonego kopię podania o urlop. W przypadku dzieci pełnoletnich, uczących się, niezbędne jest zaświadczenie ze szkoły o nauce w trybie stacjonarnym/dziennym.

Jak już jesteśmy przy dzieciach, warto wspomnieć o możliwości uzyskania dopłaty do wypoczynku naszych najmłodszych. W tym wypadku również składamy prawidłowo wypełniony wniosek oraz fakturę za obóz/kolonie/zieloną szkołę. Istotne jest, by płatnikiem faktury był rodzic/opiekun prawny — pracownik KSP/ KRP. Kwota, którą możemy otrzymać to 20% wartości faktury, lecz nie więcej niż 600 złotych.

Kolejną formą wsparcia pracownika realizowaną przez ZFŚS są zapomogi. W tym wypadku do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia czy rehabilitacji oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. Możliwe też jest wystąpienie o tzw. zapomogę zgonową – w przypadku śmierci członka rodziny uprawnionego pracownika. Wtedy dołączamy kopię aktu zgonu.

Zapomogi są przyznawane uznaniowo (Komisja i Komendant podejmują decyzje o ich wysokości) z wyjątkiem zapomogi zgonowej, gdzie jest stała kwota w wysokości 1500 złotych. Następną możliwością pomocy pracownikowi są pożyczki na tzw. cele mieszkaniowe. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 15 000 złotych (od nowego roku kwota ma wzrosnąć), której oprocentowanie wynosi 4% w skali roku. By starać się o pożyczkę należy złożyć wniosek i załączyć do niego opis, na co dokładnie mają być przeznaczone pieniądze wraz z kosztorysem ich wydatkowania. Jeżeli komisja i Komendant zaakceptują wniosek, wtedy należy z dwoma poręczycielami (muszą to być pracownicy KSP lub jednostek podległych) stawić się do Wydziału Finansów i Budżetu KSP w celu podpisania umowy pożyczkowej.

Została nam jeszcze jedna opcja, mianowicie zwrot części kosztów pobytu na wczasach zorganizowanych. W tym wypadku do wniosku dołączamy fakturę za udział w wycieczce, pobyt w hotelu itp. Dopłata to 30% od kwoty faktury, ale nie więcej niż 800zł. Znacznym ułatwieniem jest to, że druk wniosku o wyżej wymienione świadczenia jest jednakowy. Wystarczy zaznaczyć na pierwszej stronie odpowiedni punkt z interesującym nas świadczeniem. Do każdego wniosku dołączamy tzw. oświadczenie RODO, czyli zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez KSP (druk dostępny na stronie internetowej KSP).

Więcej szczegółów regulujących przyznawanie świadczeń socjalnych można znaleźć w Regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Stołecznej Policji i Komendach Rejonowych Policji.

Jeżeli potrzebujecie pomocy w zakresie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych możecie zgłosić się osobiście do pok. 179 w siedzibie Komendy Stołecznej Policji i uzyskać dodatkowe informacje, a także złożyć wniosek i zweryfikować kompletność dokumentacji niezbędnej do otrzymania środków z ZFŚS.

Co jeszcze warto wiedzieć o Funduszu:
• określa go Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 Nr 143 poz. 163),
• muszą go utworzyć wszystkie jednostki budżetowe i samorządowe, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników (tak jest w przypadku Komendy Stołecznej Policji),
• muszą go również utworzyć pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
• pracodawcy, którzy zatrudniają na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej,
• tworzy się go z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych,
• wysokość odpisu podstawowego, wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
• środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.