Aktualności

Reżim sanitarno-epidemiologiczny w trakcie doskonalenia zawodowego

01.07.2020 • Barbara Jamrozik

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk wyraził zgodę na wznowienie realizacji przedsięwzięć doskonalenia zawodowego lokalnego[1] w naszej formacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonariuszom i pracownikom Policji, realizacja zajęć powinna się odbywać przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemiologicznego, wymaganego w sytuacji zagrożenia.

W związku z nadal występującymi zakażeniami wirusem Sars-CoV-2, organizując odprawy służbowe oraz szkolenia należy zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki sanitarne. Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomenduje wytyczne w tym zakresie dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie trwania epidemii.

Celem wdrażanych procedur jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań/wydarzeń oraz pracowników/dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie;
  • ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem;
  • opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań;
  • kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa[2].

Zdjęcie wykonano w auli Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w trakcie jednego ze szkoleń. Policjantki i policjanci zgodnie z zaleceniami sanitarno-epidemiologicznym zajmują miejsca w odległości przynajmniej 2 metrów do siebie.

Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP wznawia prowadzenie zajęć doskonalenia zawodowego lokalnego, z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego. W celu zapewnienia warunków służących ochronie zdrowia policjantów oraz pracowników, zajęcia odbywać się będą zgodnie z zaleceniami przyjętymi w procedurach:

Zdjęcie wykonano na strzelnicy krytej. Przedstawia policjantkę przy stanowisku przeznaczonym do strzelania. Kobieta wyciąga ręce przed siebie, a instruktor strzelectwa je dezynfekuje.

Doskonalenia zawodowe lokalne prowadzone są w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji oraz jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji. Zgodnie z treścią decyzji nr 550/2018 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 9 października 2018 r. w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego lokalnego w jednostkach i komórkach Komendy Stołecznej Policji, „za organizację i przebieg doskonalenia realizowanego w miejscu pełnienia służby/miejscu pracy odpowiada kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Komendy Stołecznej Policji”. Organizując zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego, wskazani przełożeni, zobowiązani są do podjęcia działań organizacyjnych w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.

[1] Pismo l.dz. Kds-2471/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zastępcy Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji
[2] https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy