Aktualności

Likwidacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA

01.07.2020 • Barbara Jamrozik

Od drugiego półrocza br. Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego, nie będzie sprawował nadzoru sanitarnego nad Komendą Stołeczną Policji oraz jednostkami organizacyjnymi Policji funkcjonującymi na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

Zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 23 stycznia 2020  r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 322) uchylony został art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), który brzmiał:

„W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa, jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, podmiotach leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji finansowana z budżetu państwa”.

Nowy zapis spowodował, że 1 lipca 2020 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji została zlikwidowana, kompetencje jej przejęła Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Do 30 czerwca br. Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego realizował zadania związane ze sprawowaniem:

  • zapobiegawczego nadzoru sanitarnego (opiniowaniem pod względem sanitarnym projektów budowy, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń realizowanych w nadzorowanych jednostkach oraz dopuszczaniem w/w obiektów do bieżącego użytkowania),
  • bieżącego nadzoru sanitarnego (prowadzeniem kontroli sanitarnych i zadań oświatowo-zdrowotnych) w zakresie: higieny środowiska, higieny służby i pracy, higieny radiacyjnej, higieny wypoczynku i rekreacji, higieny żywienia i żywności, higieniczno-sanitarnych warunków, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji w tym Policji[1].

Misją Inspekcji była ochrona zdrowia i życia funkcjonariuszy oraz pracowników resortu spraw wewnętrznych, a także przeciwdziałanie zagrożeniom sanitarnym[2]. Wspomnieć należy, że Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa mazowieckiego Pani Helena Zacharska realizując zadania oświatowe, uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP, prowadząc wykłady dla pracowników oraz funkcjonariuszy na temat zagrożeń spowodowanych przez czynniki biologiczne w środowisku pracy i służby.

Ponadto nowe brzmienie otrzymał ust. 2 art. 20 przedmiotowej ustawy, który stanowi:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb, sposób i warunki wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną:

  1. na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych temu ministrowi i przez niego nadzorowanych,
  2. na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
  3. w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa – uwzględniając specyfikę terenów, w stosunku do których prowadzone są działania, miejsce zatrudnienia lub pełnienia służby przez pracowników i funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i przez niego nadzorowanych, a także zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną i potrzebę zapewnienia sprawnego działania tej Inspekcji”.

Do czerwca br. nie określono warunków wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną w jednostkach organizacyjnych Policji.

[1] http://www.pis.mswia.gov.pl/
[2] więcej na http://pis.mswia.gov.pl/is/dane-teleadresowe/struktura-organizacyjn/2981,Schemat-organizacyjny-PIS-MSWiA.html