Aktualności

Uposażenie policjanta objętego kwarantanną lub izolacją

01.07.2020 • Barbara Jamrozik

Wysokość uposażenia policjanta przebywającego na kwarantannie lub izolacji w związku z COVID-19 reguluje art. 46 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875).

Wprowadzone zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) obowiązują od 16 maja br.

Jedną z przedmiotowych zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. jest dodanie art. 4d, który brzmi następująco:

1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe, za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19 przysługuje prawo do 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2, którzy w związku z wykonywaniem zadań służbowych zostali poddani obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywali na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19.

 3. Wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 1 i 2, stwierdza w stosunku do:

  1. żołnierza zawodowego – w rozkazie dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę;
  2. funkcjonariuszy, o których mowa w art. 3 ust. 2 – pisemnie przełożony właściwy w sprawach osobowych lub upoważniona przez niego osoba”.

Natomiast art. 3 omawianej wyżej ustawy stanowi:

„1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszy służb wymienionych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.

Podsumowując policjantowi, który w związku z wykonywaniem zadań służbowych został poddany obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, przysługuje 100% uposażenia.