Poradniki

Policjantem być, czyli jak to jest z tym doborem?

15.04.2022 • Irmina Sulich

Zawód policjanta to nie tylko spełnienie marzeń, ale i ogromne wyzwanie. Można tu realizować swoje pasje, umiejętności, jak i zdobywać nowe doświadczenia. Jednak przede wszystkim zawód ten kojarzy się z pomaganiem innymi i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa obywateli.

W garnizonie stołecznym służy prawie 9 tys. funkcjonariuszy, na ich czele stoi Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Praca policjantów polega m.in. na patrolowaniu wyznaczonych rejonów, prowadzeniu dochodzeń i śledztw, zwalczaniu przestępstw i zatrzymywaniu ich sprawców ale również na działaniach profilaktycznych, spotkaniach z dziećmi i seniorami.

Jeżeli zdecydujesz się na służbę w naszej formacji, musisz wiedzieć, że ma ona dużo korzystnych warunków socjalnych takich jak: nagroda roczna tzw. trzynastka, nagrody jubileuszowe, równoważnik za umundurowanie, coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby, coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, płatne nadgodziny, zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego tzw. czternastka.

Ponadto podczas pełnienia służby możesz zwrócić się do Komendanta Głównego Policji o skierowanie na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, które w ramach doskonalenia zostaną sfinansowane przez komendę.

Kolejnym pozytywnym aspektem służby w Policji są studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższe Szkole Policji w Szczytnie. Kandydatem może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej, student ma sfinansowaną naukę, wyżywienie, zakwaterowanie, a dodatkowo otrzymuje również uposażenie.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do najlepszych, podpowiemy Ci co musisz zrobić i przedstawimy jaka czeka Cię procedura. W 2022 r. Komendant Główny Policji wyznaczył 4 terminy przyjęć do służby w Policji: 14 czerwca, 2 sierpnia, 19 września i 29 grudnia.

Preferencje z tytułu wykształcenia i z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym, jeżeli masz m.in. wykształcenie wyższe, tytuł ratownika lub pielęgniarki, ukończone kursy z zakresu informatyki, prawo jazdy kategorii „A”, „C” lub „C+E”, uprawnienia instruktora sportów walki, możesz otrzymać dodatkowe punkty.

Pierwszym krokiem jest złożenie dokumentów, możesz to zrobić w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji przy al. Solidarności 126 w Warszawie lub jednej z komend rejonowych lub powiatowych na terenie garnizonu stołecznego. Przygotuj niżej wymienione dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby,
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy,
• kserokopia książeczki wojskowej.

Po złożeniu dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na początku czeka Cię test wiedzy, który odbywa się jedynie w soboty na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie przy ul. Puławskiej 44 E w Piasecznie. Test składa się z 40 pytań obejmujących zakres funkcjonowania Policji. Tego samego dnia przystąpisz do testu sprawności fizycznej, dlatego musisz zabrać ze sobą strój sportowy i obuwie, ponadto na miejscu sprawdzane jest zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego. Zaliczenie tego testu następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 minuty i 41 sekund.

Kolejny etap, to badania psychologiczne przeprowadzane przez psychologów z Komendy Stołecznej Policji. Badania określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad i obserwację.

Jeżeli zdasz test sprawnościowy, czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna, oceniana przez zespół składający się z dwóch osób. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli uzyska od 36 do 60 punktów.

Kiedy rozmowa wypadnie pomyślnie, zostaniesz skierowany na komisję lekarską. Na podstawie specjalistycznych badań komisja ocenia psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby.

W stosownym czasie zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Złożenie wypełnionej ankiety rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostęp do takich informacji. Nieuzyskanie dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Służba w Policji to możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego, gwarancja stałych warunków pracy, możliwość rozwoju osobistego, różnorodny system szkoleń. W naszej formacji każdy znajdzie coś dla siebie, jeżeli kochasz zwierzęta możesz pracować jako przewodnik psa lub konia, jeżeli uwielbiasz wodę i świetnie pływasz czeka na Ciebie komisariat rzeczny, kręci Cię jazda motocyklem? Służba w wydziale ruchu drogowego powinna sprostać Twoim wymaganiom. Jesteś doświadczonym informatykiem? Nasz Wydział Teleinformatyki czeka właśnie na Ciebie. Służba w pionie prewencji i w pionie kryminalnym skrywa wiele tajemnic, jeżeli chcesz je poznać, dołącz do najlepszych! Ty też możesz!

Żeby wstąpić w szeregi Policji, musisz spełnić następujące wymagania:

• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Plakat: Sekcja Doboru Kadr W.Kadr KSP