Poradniki

Niestandardowe zachowania osób

15.04.2022 • Daniel Niezdropa

W Wydziale Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji rozpoczął się cykl szkoleń dotyczący podejmowania interwencji wobec osób, których zachowania niejednokrotnie mogą być nieprzewidywalne, z uwagi na fakt, że mogą znajdować się pod wpływem alkoholu czy też środków odurzających lub substancji psychotropowych, bądź też ich zachowanie może być efektem zaburzeń psychicznych. Wymienione czynniki mogą negatywnie wpływać na sposób postrzegania i rozumowania, podnosić poziom agresji, a tym samym stwarzać sytuacje niebezpieczne, nie tylko dla nich samych, ale przede wszystkim dla funkcjonariuszy. Trudna interwencja może stanowić nie lada wyzwanie dla policjanta prewencji, dlatego warto przygotować się na taką ewentualność. Szkolenie w WDZ ma dać policjantom kompendium wiedzy, jak postępować w takich sytuacjach, czyli jak się komunikować, jakich środków przymusu bezpośredniego oraz technik i taktyk interwencji używać. Celem szkolenia jest również przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy. Policyjni szkoleniowcy pokażą też, jak uzupełniać się i wspomagać, realizując czynności w patrolu dwuosobowym.


Foto: Inga Kołodziej/Julia Swędrak

TRUDNE INTERWENCJE

Policyjne interwencje są dziś przedmiotem zainteresowania nie tylko mediów, ale też postronnych osób, które wyposażone w telefony komórkowe, dla zaspokojenia własnej, niezrozumiałej niekiedy ciekawości, czasami dla uprzykrzenia pracy interweniującym, nagrywają policjantów podczas ich czynności służbowych. O nieuprawnionym wykorzystaniu policyjnego wizerunku pisaliśmy już w numerze wrześniowym w 2021 roku, dokładnie wyjaśniając wszelkie zawiłości związane z takimi sytuacjami. Publiczne interwencje, które podejmują policjanci, wzbudzają jeszcze większą ciekawość tzw. gapiów, wtedy kiedy mają charakter bardziej dynamiczny. Ma to miejsce wtedy, kiedy osoba wobec której podejmowana jest interwencja, zachowuje się głośno i ostentacyjne wyraża swoje niezadowolenie, bądź też emanuje agresją, nie podporządkowuje się poleceniom, uniemożliwia wykonanie czynności, stawiając czynny bądź bierny opór, czy też dopuszcza się czynnej napaści na policjanta. Agresja ta jest zwykle potęgowana zażyciem środków odurzających i psychoaktywnych, alkoholem, czy też jest symptomem zaburzeń psychicznych. To trudne interwencje, wymagające od policjantów nie tylko odpowiedniej wiedzy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, nawiązania właściwej komunikacji czy też umiejętnego zastosowania przewidzianych prawem środków przymusu bezpośredniego, jak również użycia skutecznych technik i taktyk interwencji w postaci chwytów obezwładniających i dźwigni transportowych. Te wszystkie aspekty muszą mieć odniesienie do przygotowania policjanta, dlatego szkolenia resortowe mają na celu nie tylko przypomnieć posiadaną już wiedzę, ale też przećwiczyć różne scenariusze wydarzeń podczas tzw. trudnych interwencji.
Foto: Inga Kołodziej/Julia Swędrak

REGIONALNE SZKOLENIE DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY PREWENCYJNEJ Z ZAKRESU PODEJMOWANIA INTERWENCJI I REAGOWANIA NA NIESTANDARDOWE ZACHOWANIA OSÓB, WOBEC KTÓRYCH SĄ ONE PODEJMOWANE- I EDYCJA - MARZEC 2022


Foto: Inga Kołodziej/Julia Swędrak

DOSKONALENIE REGIONALNE W GARNIZONIE STOŁECZNYM

Wychodząc naprzeciw potrzebom organizowania szkoleń z policyjnych interwencji, Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji opracował program szkolenia regionalnego dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są podejmowane. Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w dniach 21-25 marca br. W kursie wzięło udział 16 policjantów, po dwóch funkcjonariuszy wytypowanych z siedmiu warszawskich komend rejonowych i komendy powiatowej z Piaseczna. W szkoleniu uczestniczyli wyłącznie policjanci realizujący zadania w komórkach patrolowo-interwencyjnych, którzy ze wspomnianą tematyką i sytuacjami stykają się na co dzień. Przez 5 kolejnych dni policjanci zaliczali zajęcia programowe, podczas których przyswajali teorię, a także praktykę, biorąc udział w symulacjach przeprowadzanych zarówno w obiekcie jak i poza nim. O fachowość prowadzonych zajęć zadbali policjanci z WDZ i Wydziału Psychologów, którzy odpowiadali za poszczególne bloki szkoleniowe. Podczas zajęć teoretycznych omówiono podstawowe definicje dotyczące interwencji policyjnych oraz podstawy prawne stosowania i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nie zabrakło też tematów związanych z przestrzeganiem przepisów BHP oraz omówieniem psychologicznych aspektów samej interwencji, z naciskiem na rozpoznanie symptomów niestandardowych zachowań, w tym również schorzeń psychicznych, zachowania się wobec takich osób, nawiązania z nimi właściwej komunikacji. Policjanci wzięli też udział w zajęciach z pierwszej pomocy, podczas których korzystano między innymi z fantoma i defibrylatora. Najbardziej wyczerpujące, a jednocześnie sprawdzające dotychczasowe umiejętności i wiedzę policjantów z prewencji, były zajęcia z technik i taktyk interwencji oraz symulacje, prowadzone w pomieszczeniach, a także na zewnątrz, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Policjanci ćwiczyli i usprawniali techniki obezwładniania i transportowania, w oparciu o użycie dźwigni i chwytów obezwładniających oraz śpb tj. kajdanek, pałki służbowej - tonfy, kaftanu bezpieczeństwa i kasku zabezpieczającego. Podczas zajęć praktycznych przećwiczono również poruszanie się z bronią i wchodzenie do pomieszczeń. Szczególnie na omawianych zajęciach praktycznych, policyjni szkoleniowcy nie dali zbytnio wytchnąć kursantom, mając świadomość, że te ćwiczenia mają wzmóc w nich czujność i uzmysłowić, że w rzeczywistych warunkach, każda interwencja może mieć różny przebieg, a w przypadku niestandardowych zachowań, nie sposób jest przewidzieć tego czy ktoś nagle sięgnie po nóż, broń, czy też zachowa się w jeszcze inny nieprzewidziany sposób, chcąc dokonać na przykład samookaleczenia. Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym tzw. scenką. Wszyscy zaliczyli kurs pozytywnie, a na zakończenie otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu z rąk naczelnika WDZ insp. Sławomira Cisowskiego.


Foto: Inga Kołodziej/Julia Swędrak