Poradniki

Rekrutacja do pracy w Służbie Cywilnej

17.11.2022 • Mariusz Mrozek

Jak zostać pracownikiem Policji? Przeczytajcie kompendium wiedzy na temat tego, jak wygląda cały proces rekrutacji. W kilku krokach dowiecie się, co należy zrobić, jeżeli znajdziecie interesującą Was ofertę.

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

Zasady przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku. Zgodnie z art. 4 w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
•jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5 ww. ustawy,
•korzysta z pełni praw publicznych,
•nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
•cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Stołeczny Policji organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w Komendzie Stołecznej Policji (KSP).

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy upowszechniane są w:
•Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP na tablicy ogłoszeń (Warszawa, Al. Solidarności 126)
•siedzibie Komendy Stołecznej Policji (ul. Nowolipie 2, Warszawa)
•Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Stołecznej Policji www.policja.waw.pl
•Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.kprm.gov.pl

Dokumenty należy składać w:
Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr
Komendy Stołecznej Policji
01-195 Warszawa
Al. Solidarności 126
Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie KPRM.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest komisyjnie,z zastosowaniem metod i technik selekcji. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu wyłonienie do zatrudnienia najlepszego kandydata.

Zgodnie z Ustawą o służbie cywilnej sporządza się protokół
z przeprowadzonego naboru. Protokół zawiera:
•określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
•liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych,
•informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
•uzasadnienie dokonanego wyboru,
•skład komisji przeprowadzającej nabór.

Informacja o wyniku naboru stanowi informację publiczną i jest upowszechniana niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz Biuletynie KPRM.

Wymagania formalne spełniają te oferty, które zostaną nadesłane w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego), zawierają komplet własnoręcznie podpisanych oświadczeń, jak również dokumenty potwierdzające wymagany poziom wykształcenia lub doświadczenia zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
(47) 723-24-52


Foto: Rafał Rutkowski

JAK ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM POLICJI?

KROK 1:

Sprawdź na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Policji (np. komendy wojewódzkiej/ Stołecznej Policji lub Komendy Głównej Policji) informacje o wolnych stanowiskach (w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu; ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, www.kprm.gov.pl).

KROK 2:

Jeśli znajdziesz interesującą ofertę i spełniasz następujące wymagania: posiadasz obywatelstwo polskie, korzystasz z pełni praw publicznych, nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadasz kwalifikacje wymagane na dane stanowisko, cieszysz się nieposzlakowaną opinią, to napisz list motywacyjny, w którym koniecznie musisz wskazać konkretne stanowisko i numer ogłoszenia. Dołącz wszystkie wymagane oświadczenia, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań wymienionych w pierwszych trzech punktach.

KROK 3:

Następnie zrób kserokopię dowodu osobistego (jeśli nie złożyłeś oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa), a także wyraź pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

KROK 4:

Komplet dokumentów, których wykaz znajdziesz w treści ogłoszenia prześlij lub dostarcz osobiście pod wskazany adres do danej jednostki organizacyjnej Policji w określonym terminie, który jest podany w każdym ogłoszeniu (pamiętaj o własnoręcznym podpisie w wymaganych miejscach).

KROK 5:

Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnia się informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Policji, w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Policji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

STANOWISKO POZA SŁUŻBĄ CYWILNĄ

W Policji, oprócz stanowisk należących do korpusu służby cywilnej, występują stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi. Pomimo, iż przepisy nie nakładają obowiązku publikacji ogłoszeń o naborze na takie stanowiska, do dobrych praktyk należy ich publikacja na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Policji, a także zgłaszanie ofert pracy do powiatowych urzędów pracy. Informacje na temat możliwości zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi uzyskasz także dzwoniąc lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami komórek organizacyjnych właściwych ds. obsługi kadrowej, które znajdują się w każdej jednostce organizacyjnej Policji.