Poradniki

Jak przebiega rekrutacja do służby w Policji?

23.06.2023 • Irmina Retmaniak

Myślicie o tym, żeby związać swoją zawodową przyszłość z Policją, ale nie wiecie od czego zacząć? Tym, którzy chcą stać na straży prawa, dbać o bezpieczeństwo innych ludzi, nieść pomoc, podejmować się nietuzinkowych zadań i czerpać z tego niesamowitą satysfakcję, a jednocześnie mieć stabilne i satysfakcjonujące zarobki, przedstawimy poszczególne etapy kwalifikacji podczas rekrutacji do służby w Policji. Zaliczając je z pozytywnymi wynikami, będziecie mieli możliwość zrealizowania swoich planów.


Zdjęcie: Krzysztof Chwała, Wydział Kadr KSP

Dla tych, którzy chcą związać swoją zawodową karierę z Policją, czuć wyjątkowość tej służby, nieść pomoc innym ludziom i mieć poczucie stałego zatrudnienia, Komendant Stołeczny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem/policjantką w jednej z naszych jednostek.

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem blisko 10 tysięczny garnizon, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju na terenie Warszawy i powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Służba w granatowym mundurze to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający i dający dużo w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Na początku sprawdźmy, kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi naszej formacji musi spełnić następujące wymagania:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

ETAP I
ZŁOŻENIE NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POLICJI

Możesz je dostarczyć do Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji, która mieści się przy Al. Solidarności 126 w Warszawie lub złożyć w każdej komendzie rejonowej i powiatowej w garnizonie stołecznym.

Oto dokumenty, które należy przygotować:
• podanie o przyjęcie do służby;
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);
• kserokopia książeczki, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);
• Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument kandydat do służby składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Wzory pism znajdziesz na stronie: rekrutacja-ksp.policja.gov.pl

ETAP II
TEST WIEDZY

Test złożony jest z 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji i trwa 40 minut. Do każdego pytania są zaproponowane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest właściwa. Za każdą poprawną odpowiedź kandydat do służby otrzymuje 1 pkt. Opracowane pytania są udostępniane na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji. Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat przystępuje bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

ETAP III
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Do tego etapu kandydat przystępuje po ukończeniu testu wiedzy, w tym samym dniu. Test sprawności fizycznej sprawdza szybkość, wytrzymałość, zwinność oraz siłę. Przystępując do tego testu, musisz mieć przy sobie:
• zaświadczenie lekarskie zawierające informację o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia, w którym przeprowadzany jest test sprawnościowy;
• strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po poprawnym ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w czasie nie dłuższym niż 1 minuta 41 sekund. Maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać z testu sprawności fizycznej, wynosi 60. Należy podkreślić, że normy czasowe oraz naliczanie punktów są takie same dla kobiet, jak i mężczyzn. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak prawidłowo pokonać tor przeszkód, obejrzyj nagranie zamieszczone na naszej stronie internetowej https://rekrutacja-ksp.policja.gov.pl w zakładce „Wideo”.

Zarówno test wiedzy, jak i test sprawności fizycznej, odbywają się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie (obiekty zlokalizowane są przy ulicy Puławskiej 44E w Piasecznie).

ETAP IV
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Przeprowadzane jest w Wydziale Psychologów Komendy Stołecznej Policji przy Al. Solidarności 126 w Warszawie. Są nim objęci kandydaci, którzy wcześniej pozytywnie ukończyli test sprawności fizycznej. Badanie psychologiczne ocenia kandydata do służby w zakresie predyspozycji intelektualnych oraz osobowościowych. Składa się ono z testu psychologicznego „Multiselect” oraz rozmowy z psychologiem, wykorzystując przy tym takie metody badawcze jak: test, kwestionariusz, wywiad, obserwacja. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego psycholog sporządza pozytywną lub negatywną opinię. Jest to etap na zaliczanie i nie otrzymujemy po jego ukończeniu punktów. Ważne jest, aby pamiętać, że jeżeli ukończyłeś ten etap negatywnie, do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

ETAP V
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

To kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, po pozytywnym ukończeniu badania psychologicznego. Odbywa się ona w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP i jest prowadzona przez policjantów z pionu prewencji. W skład zespołu wchodzi od 2 do 4 osób, zawsze jest to przedstawiciel sekcji doboru oraz przedstawiciele m.in. wydziału ruchu drogowego lub wydziału prewencji. Podczas rozmowy są oceniane: umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi oraz umiejętność autoprezentacji. W trakcie rozmowy kandydatowi przydzielane są punkty. Do zaliczenia tego etapu potrzebne jest uzyskanie minimum 36 punktów. Maksymalna ilość możliwych do zdobycia punktów to 60. Tego samego dnia, po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozmowy złożysz Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego.

ETAP VI
KOMISJA LEKARSKA

To już ostatni etap postępowania kwalifikacyjnego, który odbywa się w Poliklinice Instytutu Medycznego MSWiA przy ul. Sandomierskiej 5/7 w Warszawie. Podczas komisji lekarskiej kandydaci poddani zostają specjalistycznym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.

Pamiętaj, że wszystkie informacje zarówno o etapach rekrutacji, jak i o służbie w Policji znajdziesz na naszym profilu Facebook – Zostań stołecznym policjantem oraz na naszej nowej stronie internetowej:
https://rekrutacja-ksp.policja.gov.pl.

Jeżeli masz jakieś pytania, dzwoń do naszych kadrowców, rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości. Skontaktujesz się z nimi pod numerami telefonów: 47 723-24-30, 47 723-24-51, 47 723-24-53, 47 723-24-59.

Czekamy na Ciebie!