Poradniki

Policyjna Mieszkaniówka

22.03.2024 • Aneta Salwin

Kwestie związane z przydziałem lokalu mieszkalnego zaprzątają myśli wielu funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Postaramy się więc przybliżyć ten temat czytelnikom Stołecznego Magazynu Policyjnego, omawiając najważniejsze związane z nim zagadnienia.


Zdjęcie: Tomasz Oleszczuk

Uprawnienia policjantów wynikające z prawa do lokalu mieszkalnego uregulowane zostały w rozdziale 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023 roku, poz. 171 t.j.).

PRAWO DO LOKALU

Zgodnie z art. 88 ust. 1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych.

Z tak określonym prawem do lokalu wiążą się przewidziane w ustawie resortowe sposoby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy Policji, w szczególności przydział lokalu mieszkalnego lub prawo do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo prawo do pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

Powyższe wskazuje, iż realizacja prawa do lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Policji może nastąpić poprzez:
• przydział lokalu mieszkalnego,
• przyznanie świadczeń określonych ustawą (równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego).

1. PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO

Zasady dotyczące przydziału, opróżnienia i norm zaludnienia lokali mieszkalnych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 947 ze zm.).

W związku ze zmianą z dniem 5 sierpnia 2009 r. zapisu art. 90 ustawy o Policji przestała obowiązywać podstawa prawna do wydawania przez organy Policji decyzji administracyjnych o przydziale lokalu mieszkalnego stanowiącego własność m.st. Warszawy, a który dotychczas pozostawał w dyspozycji Komendanta Stołecznego Policji lub Komendanta Rejonowego Policji.

Aktualnie realną możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego przez policjanta z KSP i KRP jest wynajem mieszkania na zasadach określonych w uchwale Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 14836, ze zm.).

Zgodnie z § 23 Uchwały Nr XXIII/669/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. zwolnione lokale mieszkalne, które do dnia 5 sierpnia 2009 r. pozostawały w dyspozycji Komendy Stołecznej Policji i komend rejonowych Policji na obszarze miasta stołecznego Warszawy, przeznacza się do wynajęcia dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji i komendach rejonowych Policji położonych na obszarze m. st. Warszawy na czas trwania stosunku pracy, nie dłużej jednak niż na trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy trzyletnie, dla tego samego policjanta. Każdorazowo umowa najmu zawierana jest z osobą wskazaną przez Komendanta Stołecznego Policji na lokal o łącznej powierzchni pokoi dostosowanej do struktury rodziny, pod warunkiem, że na terenie miasta lub w miejscowości pobliskiej osoba ta nie posiada tytułu do lokalu, budynku mieszkalnego lub jego części. Po otrzymaniu wskazania od komendanta, skierowanie do zawarcia umowy najmu wydaje burmistrz dzielnicy, na której terenie znajduje się lokal.

Z uwagi na ograniczony zasób lokalowy oraz małą liczbę uwalnianych lokali – policjantowi, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, może być przyznany równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, oczywiście po spełnieniu warunków określonych w przepisach resortowych. Policjantowi posiadającemu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (domu) przysługuje natomiast równoważnik za remont lokalu mieszkalnego.

2. RÓWNOWAŻNIK ZA BRAK LOKALU MIESZKALNEGO

ZASADY PRZYZNAWANIA

W świetle art. 92 ust. 1 ustawy o Policji – policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby, lub w miejscowości pobliskiej.

Szczegółowe zasady dotyczące przyznania policjantowi w służbie stałej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 649 t.j.).

MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o Policji, miejscowość pobliska jest miejscowością, z której czas dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem środkami publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z rozkładem jazdy, łącznie z przesiadkami, nie przekracza w obie strony dwóch godzin, licząc od stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca zamieszkania do stacji (przystanku) położonej najbliżej miejsca pełnienia służby bez uwzględnienia czasu dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, z której policjant dojeżdża oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe.

Podkreślić należy, że nie chodzi tu o jakiekolwiek połączenie, ale najdogodniejsze oraz uwzględniające godziny służby policjanta.

Czas dojazdu obliczany jest wyłącznie na podstawie rozkładu jazdy publicznymi środkami transportu (autobusy, pociągi, jak również usługi przewoźnika prywatnego) w powiązaniu z grafikiem pełnienia służby przez policjanta.

PRZESŁANKI POZYTYWNE

Zgodnie z § 1 ust. 1 przywołanego rozporządzenia – równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej on sam, lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji nie posiadają:
1. lokalu mieszkalnego przydzielonego na podstawie decyzji administracyjnej;
2. spółdzielczego lokalu mieszkalnego, w tym lokatorskiego lub własnościowego, oraz spółdzielczego lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu;
3. lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu, stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych, albo pozostającego w zasobach towarzystw budownictwa społecznego;
4. lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie umowy najmu, innego niż wymieniony w pkt 3, dla którego stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu nie jest wyższa od stawki ustalonej przez gminę – dotyczy to również mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2;
5. domu jednorodzinnego, domu mieszkalno-pensjonatowego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, będącego przedmiotem własności lub współwłasności policjanta, lub członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy o Policji;
6. tymczasowej kwatery.

Ustawodawca posłużył się pojęciem posiadania lokalu mieszkalnego, lecz ustawa nie wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem „posiadania”. W orzecznictwie sądów administracyjnych orzekających w sprawach mieszkaniowych policjantów dominuje pogląd, iż pod pojęciem posiadania należy rozumieć stan faktyczny polegający na władztwie nad lokalem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.). Może to być tytuł własności, umowy najmu czy też umowy użyczenia (posiadanie zależne).

TRYB PRZYZNAWANIA

Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości dokonuje się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego składanego przez policjanta.

Przyznanie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego następuje po weryfikacji danych wskazanych w oświadczeniu – w drodze decyzji administracyjnej.

Podkreślić należy, że policjant ma obowiązek (wynikający wprost z przepisów resortowych) niezwłocznie zawiadomić o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość poprzez złożenie nowego oświadczenia mieszkaniowego. Zaniechanie powyższego może skutkować powstaniem obowiązku zwrotu nienależnie pobranego równoważnika.

W orzecznictwie dominuje aktualnie pogląd, że decyzja o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu ma charakter deklaratoryjny, zatem może działać wstecz (z uwzględnieniem okresu przedawnienia). Przyjmuje się, że fakt braku lokalu mieszkalnego jest stanem obiektywnym, którego zaistnienie powoduje nabycie prawa do równoważnika, natomiast decyzja potwierdza jedynie nabycie tego prawa.

ZBIEG UPRAWNIEŃ POLICJANTA I JEGO MAŁŻONKA DO RÓWNOWAŻNIKA

Należy pamiętać, że w razie zbiegu uprawnień policjanta i jego małżonka do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego przysługuje jeden korzystniejszy równoważnik.

Ze zbiegiem uprawnień mamy do czynienia wtedy, gdy obu małżonkom przysługuje prawo do przedmiotowego świadczenia pieniężnego. Przywołana norma prawna wyklucza możliwość przyznania policjantowi równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego w przypadku – jeżeli jego małżonek, bez względu na rodzaj pełnionej służby (czy to w organach Policji, czy też w innych formacjach mundurowych) otrzymuje analogiczne świadczenie mieszkaniowe.

PRZESŁANKI NEGATYWNE

Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się policjantowi w służbie stałej, jeżeli:
• utracił lub zrzekł się prawa do zajmowanego dotychczas lokalu mieszkalnego, lub domu, o których mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia;
• otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości;
• jego małżonek otrzymał pomoc finansową, o której mowa powyżej;
• bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym mu normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
• w miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej zajmuje lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, lub dom jednorodzinny (część domu) albo spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny – będące przedmiotem spadku, jeżeli udział w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom zaludnienia.

3. COFNIĘCIE I ZWROT RÓWNOWAŻNIKA

Decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas przyznanego równoważnika pieniężnego wydaje się, jeśli policjant przestał spełniać wymienione wyżej warunki przyznania równoważnika lub uległ zmianie jego stan rodziny albo otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu, lub domu, jego małżonek otrzymał taką pomoc, bezzasadnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym normom zaludnienia i znajdującego się w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w miejscu pełnienia służby i miejscowości pobliskiej uzyskał lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość lub dom jednorodzinny (część domu) albo spółdzielczy własnościowy lokal mieszkalny będące przedmiotem spadku, jeżeli udział w spadku odpowiada co najmniej dwóm normom zaludnienia (14 m²).

Konsekwencją cofnięcia uprawnienia do równoważnika za brak lokalu mieszkalnego może być obowiązek zwrotu nienależnie pobranego równoważnika. Zgodnie z przepisami – decyzję o zwrocie wypłaconego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadku nienależnego pobrania na skutek niepoinformowania o wystąpieniu zmian lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika lub na jego wysokość, a także w przypadku uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o przyznaniu równoważnika.

4. POMOC FINANSOWA NA UZYSKANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

Policjantowi w służbie stałej przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. W praktyce, ze względu na znacznie ograniczoną pulę lokali do przydziału, policjanci decydują się na zakup mieszkania za własne środki finansowe.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o Policji – policjantowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Uprawnienie policjanta do pomocy finansowej nie ma charakteru bezwzględnego, ale powiązane jest z przesłanką niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych funkcjonariusza.

Szczegółowe zasady przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu określa rozporządzenie MSWiA z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2351 t.j.).

PRZESŁANKI POZYTYWNE

-pomoc finansowa przysługuje policjantowi w służbie stałej,
-policjant musi spełniać warunki do przyznania lokalu z zasobów będących w dyspozycji MSWiA i podległych mu organów,
-nabywany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny musi znajdować się w miejscowości, w której policjant pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej.

POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ NA WNIOSEK POLICJANTA

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez policjanta lub jego małżonka pozostającego z nim we wspólności majątkowej o lokal mieszkalny, lub dom jednorodzinny w miejscowości pełnienia służby, lub w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:
• zaświadczenie o członkostwie ze spółdzielni mieszkaniowej,
• wyciąg z księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu (domu jednorodzinnego) sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną,
• w przypadku budowy domu jednorodzinnego aktualny wyciąg z księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu,
• pozwolenie na budowę lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

Ponadto organ może żądać dostarczenia innych dokumentów, które mogą się przyczynić do wyjaśnienia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Zasadą jest, że wniosek o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego winien być złożony przed uzyskaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Interpretacja terminu złożenia wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej ulegała zmianom na przestrzeni lat. W świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dopuszczalna jest możliwość złożenia wniosku tuż po nabyciu lokalu. Świadczenie to ma wówczas służyć jako pomoc w spłacie zobowiązania kredytowego zaciągniętego na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem wniosku.

Sądy administracyjne uznały, że podczas ustalania prawa do pomocy finansowej decydujące znaczenia ma cel ustawodawcy zawarty w art. 94 ust. 1 ustawy o Policji (tj. pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych), a nie jego literalne brzmienie (wyrok NSA z 16 marca 2021 roku III OSK 249/21, wyrok NSA z 7 lipca 2021 roku III OSK 3597/21).

WYSOKOŚĆ POMOCY FINANSOWEJ

Wysokość kwoty przypadającej na jedną normę zaludnienia podlega corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy.

PRZESŁANKI NEGATYWNE PRZYZNANIA PRAWA DO POMOCY FINANSOWEJ

Są takie same jak w przypadku prawa do przydziału lokalu i określone zostały w art. 95 ust. 1 ustawy o Policji.

I tak pomoc finansowa na zakup mieszkania lub domu nie przysługuje policjantowi:
• w razie skorzystania wcześniej z pomocy finansowej,
• posiadającemu w miejscowości, w której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej lokal mieszkalny odpowiadający co najmniej przysługującej mu powierzchni mieszkalnej albo dom jednorodzinny, lub dom mieszkalno-pensjonatowy,
• którego małżonek posiada lokal mieszkalny lub dom, o którym mowa powyżej,
• w razie zbycia przez niego lub jego małżonka własnościowego prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość albo domu (z wyjątkiem przypadków określonych na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o Policji).

ZWROT POMOCY FINANSOWEJ

Obowiązek zwrotu pomocy finansowej powstaje w przypadku:
• stwierdzenia jej nienależnego pobrania (np. podania we wniosku nieprawdziwych lub niepełnych danych),
• zwolnienia policjanta ze służby przed upływem 10 lat od dnia jej rozpoczęcia, z uwzględnieniem okresów służby w Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, o ile nie nabył uprawnień do emerytury, renty policyjnej lub renty przyznanej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
• gdy osoba została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo, lub przestępstwo skarbowe,
• gdy osoba, która otrzymała pomoc finansową, została prawomocnie skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 94 ust. 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

5. RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY ZA REMONT LOKALU

W świetle art. 91 ust. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – policjantowi przysługuje równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem członków rodziny policjanta oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych.

Szczegółowe zasady, dotyczące przyznania policjantowi w służbie stałej równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2302 t. j.).

PRZESŁANKI POZYTYWNE

Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi, który zajmuje:
1. lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej;
2. spółdzielczy lokal mieszkalny, w tym lokatorski lub własnościowy, oraz spółdzielczy lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu;
3. lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokal stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostający w zasobach towarzystw budownictwa społecznego;
4. lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu, dla którego stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu nie jest wyższa od stawki ustalonej przez gminę – dotyczy to również mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2;
5. dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, będący przedmiotem własności lub współwłasności policjanta, lub członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
6. tymczasową kwaterę (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 1ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego oraz do liczby norm zaludnienia przysługujących zamieszkałym z nim członkom rodziny dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego na podstawie corocznie składanego oświadczenia mieszkaniowego.

TRYB PRZYZNAWANIA

Ustalenie uprawnień policjanta do otrzymywania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości dokonuje się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego składanego przez policjanta.

Przyznanie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego następuje po weryfikacji danych wskazanych w oświadczeniu – w drodze decyzji administracyjnej.

USTALANIE ILOŚCI NORM ZALUDNIENIA

1. dla policjanta posiadającego rodzinę — po jednej normie zaludnienia dla policjanta i każdego członka jego rodziny, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
2. dla policjanta samotnego — dwie normy zaludnienia, z zastrzeżeniem pkt 3;
3. dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 14 do 16 – trzy normy zaludnienia;
4. dla policjanta powołanego lub mianowanego na stanowisko służbowe zaszeregowane w grupie od 9 do 13a — dwie normy zaludnienia.

WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE

Zapis art. 89 cytowanej ustawy o Policji stanowi, że członkami rodziny policjanta, których uwzględnia się przy przydziale lokalu mieszkalnego, są pozostający z policjantem we wspólnym gospodarstwie domowym: małżonek, dzieci (własne lub małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) pozostające na jego utrzymaniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 25 lat życia), rodzice policjanta i jego małżonka będący na jego wyłącznym utrzymaniu lub jeżeli ze względu na wiek albo inwalidztwo, albo inne okoliczności są niezdolni do wykonywania zatrudnienia. Za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.

PRZESŁANKI NEGATYWNE

Równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadkach:
• w razie podnajmowania lokalu w całości lub jego części,
• gdy policjant lub jego małżonek otrzymuje równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego.

6. COFNIĘCIE I ZWROT NIENALEŻNIE POBRANEGO ŚWIADCZENIA ZA REMONT LOKALU

Policjant jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić, składając nowe oświadczenie mieszkaniowe, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymywania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość.

Decyzję o cofnięciu uprawnienia do dotychczas przyznanego równoważnika wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki określone w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej lub uległy zmianie jego uprawnienia do liczby norm zaludnienia.

Decyzję o zwrocie wypłaconego równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydaje się w przypadku nienależnego pobrania, na skutek niepoinformowania o wystąpieniu zmian lub podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu, mających wpływ na istnienie uprawnienia lub na jego wysokość, jak również w przypadku uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o przyznaniu równoważnika.

ZBIEG UPRAWNIEŃ

W razie zbiegu uprawnień policjanta i jego małżonka do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego – podobnie jak w przypadku równoważnika za brak – przysługuje jeden korzystniejszy równoważnik, bez względu na rodzaj formacji mundurowej, w której małżonek pełni służbę.

USTALENIE WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA ZA REMONT LOKALU

Odbywa się poprzez pomnożenie kwoty obowiązującej aktualnie stawki przez liczbę przysługujących norm zaludnienia. Wskazana kwota podlega corocznej waloryzacji na podstawie prognozowanego w ustawie budżetowej średniego wzrostu cen towarów i usług.

***

W sprawie uzyskania pomocy w zakresie świadczeń mieszkaniowych można zgłosić się osobiście do:
• pok. 117 (równoważnik za brak lokalu, remont lokalu, wynajem lokalu z miasta),
• pok. 19A (pomoc finansowa na zakup lokalu lub domu), w siedzibie Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przy ul. Jagiellońskiej 49 w Warszawie.

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr telefonu:
• najem lokalu z miasta – tel. 72 388 55,
• równoważnik za brak lokalu mieszkalnego oraz równoważnik za remont lokalu – tel. 72 369 75, 72 367 25, 72 367 19, 72 360 30,
• pomoc finansowa na zakup lokalu/domu – tel. 72 375 41.