Poradniki

Jak wygląda służba w Policji?

13.06.2024 • Irmina Retmaniak

Służba w Policji to jeden z najbardziej szanowanych i odpowiedzialnych zawodów na świecie. W Polsce Policja odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu porządku publicznego oraz ochronie obywateli. Decyzja o podjęciu pracy w Policji to krok ku stabilnej, satysfakcjonującej i pełnej wyzwań karierze. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo powody, dla których warto wstąpić do naszej formacji, uwzględniając różne aspekty tej profesji, takie jak służba społeczeństwu, rozwój osobisty i zawodowy, stabilność zatrudnienia, możliwość awansu oraz atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenie.


Zdjęcie: Krzysztof Chwała

JAKIE MAMY ZADANIA I CO ROBIMY DLA SPOŁECZEŃSTWA?

Jednym z najważniejszych zadań Policji jest zapobieganie przestępczości. Policjanci realizują to poprzez różnorodne programy edukacyjne i profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przykładem takich działań są spotkania w szkołach, gdzie funkcjonariusze uczą młodych ludzi o zagrożeniach związanych z narkotykami, przemocą czy cyberprzemocą, organizowane są również kampanie informacyjne dotyczące bezpieczeństwa na drogach i w domach. Regularne patrole policyjne w miejscach publicznych, takich jak parki, centra handlowe czy okolice szkół, mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Widoczna obecność funkcjonariuszy działa odstraszająco na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń, a także umożliwia szybkie reagowanie na wszelkie incydenty. Policjanci są dostępni przez całą dobę, gotowi do podjęcia działań w celu ochrony życia i zdrowia obywateli, a także zabezpieczenia mienia. W sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, katastrofy techniczne czy zamachy terrorystyczne, Policja współpracuje z innymi służbami ratunkowymi, aby skutecznie zarządzać sytuacją i minimalizować jej skutki. Policjanci są szkoleni w zakresie pierwszej pomocy, ewakuacji oraz koordynacji działań ratunkowych, co pozwala na szybkie i skuteczne reagowanie na różnorodne zagrożenia, to właśnie my często jesteśmy pierwszymi osobami na miejscu wypadków czy katastrof. Dzięki temu mamy możliwość bezpośredniego wsparcia i pomocy osobom w potrzebie. Reagowanie na takie sytuacje wymaga szybkiego myślenia, umiejętności podejmowania decyzji pod presją oraz zdolności do efektywnego działania w stresie.

Kolejnym ważnym aspektem naszej pracy jest prowadzenie dochodzeń m.in. w sprawach przestępstw kryminalnych, gospodarczych czy narkotykowych. Policjanci współpracują z różnymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości, takimi jak sądy, prokuratura oraz służby penitencjarne. Ta współpraca obejmuje m.in. prowadzenie dochodzeń, zbieranie dowodów, uczestnictwo w postępowaniach sądowych oraz realizację wyroków sądowych. Działania te mają na celu zapewnienie sprawiedliwości i ochronę ofiar. Policjanci podejmują również działania mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej, która stanowi poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Specjalne jednostki, takie jak Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), prowadzą skomplikowane operacje wymierzone w grupy przestępcze zajmujące się m.in. handlem narkotykami, bronią, ludźmi oraz praniem brudnych pieniędzy. Dzięki tym działaniom możliwe jest rozbijanie struktur przestępczych i zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Policjanci mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, które wspierają ich pracę. Technologie te obejmują m.in. systemy informatyczne, narzędzia do analizy kryminalistycznej, systemy monitoringu, sprzęt komunikacyjny oraz różnorodne urządzenia techniczne. Korzystanie z nowoczesnych technologii pozwala na efektywniejsze i szybsze wykonywanie zadań, co przyczynia się do poprawy skuteczności działań Policji.

CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W NASZEJ SŁUŻBIE?

Przede wszystkim kontakt ze społecznością. Policja stara się budować pozytywne relacje z mieszkańcami poprzez regularny udział w spotkaniach i konsultacjach społecznych oraz realizację wspólnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie potrzeb i problemów obywateli, co przekłada się na skuteczniejsze działania prewencyjne i interwencyjne, ponadto realizujemy szereg programów społecznych i profilaktycznych, które mają na celu poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach, prowadzimy liczne kampanie informacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej w zakresie bezpieczeństwa, kampanie te dotyczą m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przed oszustami, zagrożeń związanych z narkotykami czy cyberprzestępczością. Dzięki tym działaniom obywatele są lepiej przygotowani do radzenia sobie z różnorodnymi zagrożeniami i wiedzą, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Funkcjonariusze Policji, głównie profilaktycy i dzielnicowi, prowadzą szkolenia i warsztaty dla różnych grup społecznych, takich jak nauczyciele, pracownicy ochrony, seniorzy, rodzice czy młodzież. Celem tych działań jest przekazanie praktycznych umiejętności i wiedzy na temat bezpiecznych zachowań oraz reagowania na zagrożenia. Szkolenia te przyczyniają się do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa w społeczności.

NIE TYLKO W KRAJU, ALE I ZA GRANICĄ

Policjanci mają również możliwość uczestniczenia w misjach zagranicznych, organizowanych przez międzynarodowe organizacje, takie jak ONZ czy Unia Europejska. Misje te obejmują różnorodne zadania, takie jak wsparcie w odbudowie systemów bezpieczeństwa w krajach dotkniętych konfliktami, szkolenie lokalnych służb porządkowych czy udział w operacjach pokojowych. Udział w misjach zagranicznych to nie tylko szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także możliwość poznania innych kultur i nawiązania międzynarodowych kontaktów. Nasi funkcjonariusze często uczestniczą w programach wymiany doświadczeń, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W ramach tych programów mają możliwość pracy w innych jednostkach Policji, udziału w szkoleniach i warsztatach oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z kolegami po fachu z innych krajów. Tego rodzaju wymiana przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzania nowych, innowacyjnych metod pracy.

Nasza praca często wiąże się z różnorodnym i zmieniającym się środowiskiem pracy. Policjanci mają możliwość pracy w różnych lokalizacjach, od małych miejscowości po duże miasta, takie jak Warszawa oraz wykonywania różnorodnych zadań, od patroli pieszych po operacje specjalne. Zmienne środowisko pracy sprawia, że każdy dzień jest inny i pełen nowych wyzwań.

DLACZEGO WARTO WSTĄPIĆ W NASZE SZEREGI?

Rozwój i kwalifikacje

Praca w Policji oferuje szerokie możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, wiele ścieżek kariery i możliwości specjalizacji. Policjanci mogą rozwijać się w różnych obszarach, takich jak praca operacyjna, dochodzeniowo-śledcza, prewencyjna, kryminalistyczna czy informatyczna, mają dostęp do licznych szkoleń, kursów i programów edukacyjnych, które pozwalają im na ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Szkolenia te obejmują różnorodne dziedziny, takie jak techniki interwencji, śledztwa kryminalne, prawa człowieka, zarządzanie kryzysowe oraz komunikację interpersonalną.

Awanse

W Polskiej Policji istnieje jasno określona struktura awansów, która pozwala funkcjonariuszom na zdobywanie kolejnych stopni służbowych. System awansów jest oparty na ocenie kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz wyników pracy. Funkcjonariusze mogą awansować, przechodząc przez kolejne stopnie policyjne i korpusy, począwszy od posterunkowego do generalnego inspektora. Ten ostatni stopień przynależny jest do stanowiska Komendanta Głównego Policji.

Różnorodność stanowisk

Kolejną ciekawostką w naszej formacji jest szeroka gama stanowisk, które umożliwiają rozwijanie kariery w różnych obszarach. Funkcjonariusze mogą pracować jako policjanci patrolowi, detektywi, specjaliści ds. prewencji, funkcjonariusze kryminalni, pracownicy administracyjni, rzecznicy, a także w wyspecjalizowanych jednostkach, takich jak jednostki kontrterrorystyczne czy cyberprzestępczości, w których praca wymaga specjalistycznego szkolenia i oferuje możliwość uczestnictwa w zaawansowanych operacjach oraz projektach. Jednym z obszarów, w którym funkcjonariusze mogą się specjalizować, jest kryminalistyka. Praca w laboratoriach kryminalistycznych, badanie dowodów, analiza DNA, balistyka czy daktyloskopia to tylko niektóre z dziedzin, w których policjanci mogą się rozwijać. Specjalizacja ta wymaga zaawansowanej wiedzy i umiejętności technicznych, które są zdobywane poprzez specjalistyczne szkolenia i kursy.

Szkolenia i kursy

Policja oferuje szeroką gamę szkoleń wewnętrznych, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy. Szkolenia te obejmują różnorodne zagadnienia, takie jak techniki interwencji, zarządzanie kryzysowe, negocjacje, pierwsza pomoc, a także specyficzne obszary, takie jak przestępczość narkotykowa, handel ludźmi czy przestępczość zorganizowana. Funkcjonariusze mogą również uczestniczyć w kursach specjalistycznych, które są organizowane przez różne instytucje zewnętrzne, w tym międzynarodowe organizacje policyjne. Kursy te obejmują zaawansowane techniki śledcze, nowe technologie w walce z przestępczością, zarządzanie bezpieczeństwem, a także kursy językowe i międzykulturowe, które są szczególnie przydatne w kontekście współpracy międzynarodowej.

Akademia Policji w Szczytnie

W naszej formacji ważne jest to, aby poszerzać swoją wiedzę i dbać o zdrowie. Akademia Policji w Szczytnie oferuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w zakresie nauk o bezpieczeństwie, kryminologii, zarządzania kryzysowego i innych pokrewnych dziedzin. Studia te pozwalają na zdobycie zaawansowanej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która jest niezbędna do awansu na wyższe stanowiska. Na co dzień policjanci mają dostęp do siłowni, basenów oraz programów treningowych, które pomagają im utrzymać dobrą kondycję fizyczną, co jest niezbędne do skutecznego wykonywania obowiązków służbowych. Funkcjonariusze mają liczne możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności oraz rozwijania się zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Wszystkie te elementy sprawiają, że praca w Policji jest nie tylko wyzwaniem, ale również szansą na dynamiczny rozwój i osiągnięcie sukcesów zawodowych.

Umiejętności i cechy

Służba w Policji wymaga silnych umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, negocjacje, mediacje oraz zarządzanie konfliktami. Policjanci rozwijają również umiejętności przywódcze, które są niezbędne w zarządzaniu zespołami, koordynowaniu działań operacyjnych oraz podejmowaniu decyzji w sytuacjach kryzysowych.

Te umiejętności są cenne nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu prywatnym. Policja jest jedną z instytucji publicznych, które oferują wysoką stabilność zatrudnienia. W przeciwieństwie do wielu sektorów prywatnych – praca w Policji jest mniej narażona na wahania rynkowe i kryzysy gospodarcze. Policjanci mają pewność stałego zatrudnienia oraz regularnych wypłat, co daje im poczucie bezpieczeństwa finansowego.

JAK TO JEST Z TYMI ZAROBKAMI?

Wypłaty są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak stopień służbowy, staż pracy, specjalizacje oraz lokalizacja jednostki, w której funkcjonariusz pełni służbę. Wynagrodzenie policjantów składa się z kilku podstawowych elementów: pensji zasadniczej, dodatków służbowych, nagród oraz świadczeń dodatkowych.

W ostatnim czasie funkcjonariusze Policji otrzymali podwyżki, dzięki którym osoby przed ukończeniem 26 roku życia, po ukończonym kursie podstawowym dostają ok. 6400 zł „na rękę”, a jeżeli te osoby zdecydowały się pełnić służbę w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, zarobią ok. 6900 zł netto.

Dodatkowe profity

Mundurowi otrzymują dodatkowo w ciągu roku m.in.:
• nagrodę roczna tzw. „trzynastka”,
• mundurówkę,
• płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych,
• dofinansowanie do wypoczynku,
• urlopy dodatkowe związane ze stażem lub wiekiem policjanta,
• zwrot kosztów dojazdu, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania,
• płatne nadgodziny,
• równoważnik za brak mieszkania (o ile nie masz przydzielonego mieszkania służbowego).

POLICJA TO MISJA I PRESTIŻ

Praca w Policji daje dużą satysfakcję zawodową. Codzienne wyzwania, różnorodność zadań oraz możliwość niesienia pomocy innym sprawiają, że policjanci czują się spełnieni w swojej pracy. Widząc efekty swoich działań, takie jak rozwiązane sprawy kryminalne, uratowane życia czy poprawa bezpieczeństwa w danym rejonie, policjanci mają poczucie, że ich praca ma realne znaczenie i wartość.

Służba w Policji to nie tylko zawód, ale także misja. Policjanci są zobowiązani do przestrzegania wysokich standardów moralnych, a ich działania są ukierunkowane na ochronę i służbę społeczeństwu. Wartości takie jak uczciwość, odwaga, sprawiedliwość i poświęcenie są fundamentem pracy w naszej formacji, co nadaje jej głębszy sens i znaczenie.

Policja to nie tylko prestiżowy i odpowiedzialny zawód, ale także możliwość służenia społeczeństwu, rozwój osobisty i zawodowy oraz stabilność zatrudnienia. Policjanci mają szansę na rozwijanie swoich umiejętności, uczestnictwo w różnorodnych programach i inicjatywach oraz pracę w dynamicznym i zmieniającym się środowisku. Wszystkie te aspekty sprawiają, że praca w Policji jest wyjątkowa i pełna wyzwań, a także daje satysfakcję z wykonywanych obowiązków i możliwość realnego wpływu na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia obywateli.