Poradniki

Na czym polega proces rekrutacji do służby w Policji?

13.06.2024 • Irmina Retmaniak

Proces rekrutacji do Policji jest złożony i wielostopniowy – od złożenia dokumentów, po przyjęcie do służby. Ma on na celu wyłonienie kandydatów najlepiej predysponowanych do pełnienia obowiązków służbowych. W niniejszym opracowaniu omówimy szczegółowo każdy z etapów procedury doboru.


Zdjęcie: Krzysztof Chwała
 

Aby móc ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji, kandydat musi spełniać następujące wymagania formalne:
• posiadać polskie obywatelstwo,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
• dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
• osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Początek zawodowej kariery w Policji rozpoczyna się od złożenia dokumentów przez kandydata. Można je dostarczyć do Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji mieszczącej się przy Al. Solidarności 126 w Warszawie lub złożyć w każdej komendzie rejonowej/powiatowej na terenie garnizonu stołecznego. Pełny wykaz teleadresowy znajdziecie na stronie internetowej ksp.policja.gov.pl

Komplet dokumentów obejmuje:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Stołecznego Policji,
• wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B),
• kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały należy przynieść ze sobą do wglądu przez pracownika kadr),
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),
• kserokopię książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową, z pieczątką właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu).

Wymienione dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej https://rekrutacja-ksp.policja.gov.pl w zakładce „Do pobrania”.

Podczas rekrutacji dzięki swoim umiejętnościom i wykształceniu można otrzymać dodatkowe punkty.

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

• wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami – 10 punktów,
• tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny – 8 punktów,
• tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny – 7 punktów,
• wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 7 punktów.

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

• tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) – 6 punktów,
• uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w Ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) – 6 punktów,
• prawo jazdy kategorii A – 5 punktów,
• prawo jazdy kategorii C – 5 punktów,
• prawo jazdy kategorii C+E – 5 punktów,
• uprawnienia ratownika górskiego określone w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z poźn. zm.) – 5 punktów,
• uprawnienia ratownika wodnego – 5 punktów,
• uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z poźn. zm.) – 5 punktów,
• uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty,
• dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia – 4 punkty,
• dokument potwierdzający znajomość kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia – 2 punkty.

Po złożeniu dokumentów kandydat jest informowany o możliwości przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej oraz zostaje zaproszony na spotkanie informacyjne w sekcji doboru, gdzie otrzymuje skierowanie na test wiedzy i test sprawności fizycznej oraz wypełnia Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego – rozpoczyna się wówczas proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Warto skorzystać z możliwości przystąpienia do PRÓBNEGO testu sprawności fizycznej, ponieważ prowadzą go instruktorzy, którzy wskażą błędy, jakie popełnia kandydat i podpowiedzą, jak je wyeliminować. Testy próbne odbywają się w każdą środę na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie. Aby do nich przystąpić, należy to zgłosić pracownikowi komórki kadrowej, w której składamy dokumenty.

Kolejnym etapem rekrutacji jest test wiedzy ogólnej, który ma na celu sprawdzenie poziomu wiedzy kandydata w różnych dziedzinach. Pytania testowe, które należy opracować samodzielnie, są dostępne na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Zarówno test wiedzy, jak i test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w jednostkach podległych Komendzie Stołecznej Policji, są organizowane na terenie Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, którego siedziba mieści się przy ulicy Puławskiej 44E (Piaseczno).

Test wiedzy jest przeprowadzany w formie pisemnej, składa się z czterdziestu pytań zamkniętych, do każdego z nich są zaproponowane cztery odpowiedzi, ale tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Wyniki testu są oceniane punktowo. Test nie jest selekcyjny, a więc w każdym przypadku przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do testu sprawności fizycznej.

Tego samego dnia, po przejściu testu wiedzy, kandydaci są zaproszeni na halę sportową, gdzie pod okiem instruktorów muszą pokonać tor przeszkód w czasie 1 minuty i 41 sekund. Oczywiście im czas jest krótszy, tym większą ilość punktów otrzymuje kandydat. Jeżeli zostaną popełnione dwukrotnie błędy techniczne lub zostanie przekroczony czas, kandydat otrzymuje wynik negatywny i po raz kolejny może podejść do tego testu po dwóch miesiącach.

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny, przechodzą do następnego etapu. Pamiętajmy, że praca w Policji wymaga dobrej kondycji fizycznej, dlatego test sprawnościowy jest kluczowym elementem rekrutacji. Test ten ma na celu ocenę wytrzymałości, siły i zwinności kandydatów. Pamiętaj, że przystępując do tego testu, kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych – wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego oraz strój i obuwie sportowe. Szczegółowe informacje i porady dotyczące TSF, czyli Testu Sprawności Fizycznej, znajdziesz w kolejnym artykule.

Następnym elementem rekrutacji do służby w Policji jest badanie psychologiczne, w tym test psychologiczny, które jest przeprowadzane przez wydział psychologów Komendy Stołecznej Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Ważne jest, aby kandydat posiadał odpowiednie cechy osobowościowe, takie jak stabilność emocjonalna, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz zdolność do pracy w zespole. Jeżeli kandydatowi nie powiedzie się na teście, kolejny raz do badania może przystąpić po upływie 12 miesięcy.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik badania psychologicznego, zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji. Rozmowa ta ma na celu bliższe poznanie kandydata, jego motywacji, doświadczenia oraz zdolności komunikacyjnych. Jest to również okazja do oceny umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz zaprezentowania się z jak najlepszej strony.

Rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzona przez komisję rekrutacyjną, która najczęściej składa się z dwóch osób – pracownika sekcji doboru oraz funkcjonariusza z wydziału ruchu drogowego lub wydziału prewencji. Komisja ocenia kandydata na podstawie jego odpowiedzi, postawy oraz umiejętności interpersonalnych. Po zakończeniu rozmowy komisja wydaje opinię, która decyduje o dalszym udziale kandydata w procesie rekrutacji. Minimalna ilość punktów, aby wynik rozmowy był pozytywny to 36, natomiast maksymalna 60.

Jeżeli wynik rozmowy jest pozytywny, kandydat zostaje umówiony do komisji lekarskiej działającej przy ul. Sandomierskiej 5/7 w Warszawie, gdzie musi wykonać badania. Badania mają na celu ocenę stanu zdrowia kandydata oraz jego zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby oraz są niezbędne do wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych. Na podstawie wyników badań lekarze wydają opinię o zdolności kandydata do pełnienia służby w Policji.

Jeśli kandydat przejdzie pozytywnie wyżej wymienione etapy, jest zaproszony na spotkanie organizacyjne, gdzie dopełnia wszelkich formalności związanych z przyjęciem do służby w Policji.

W dniu przyjęcia, kursant zostaje skierowany do jednostki, którą wskazał w kwestionariuszu osobowym, tam podpisuje rozkaz personalny i zostaje przydzielony do obowiązków służbowych, zaczynając od pobrania munduru. W następnych dniach wszyscy kursanci są przygotowywani przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie do uroczystego ślubowania, po którym stają się pełnoprawnymi policjantami.

Po ślubowaniu przychodzi czas nauki, czyli kurs zawodowy podstawowy, trwający około 6,5 miesiąca, który ma na celu przygotowanie kursantów do pełnienia obowiązków policjanta. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty służby, w tym przepisy prawa, taktykę działania oraz umiejętności praktyczne. Podczas szkolenia kursanci są regularnie oceniani na podstawie testów, egzaminów oraz ocen praktycznych. Po zakończeniu szkolenia ci, którzy spełnili wszystkie wymagania, wracają do swoich jednostek.

Komenda Stołeczna Policji wyróżnia się swoim zasięgiem działania, specyficznymi wyzwaniami związanymi z obsługą stolicy kraju oraz specjalistycznymi jednostkami, co czyni ją kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa w Polsce.

Pracując tutaj, pracujesz z najlepszymi! Dołącz do nas!