Poradniki

Broń dla policjanta. Jak uzyskać prywatne pozwolenie?

06.10.2020 • Hubert Kowalik

Prowadząc zajęcia szkolenia strzeleckiego z policjantami wielokrotnie spotkałem się z pytaniem, co musi zrobić funkcjonariusz Policji, aby uzyskać pozwolenie na broń palną? Chęć doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie deklaruje wielu policjantów. Nasza rzeczywistość odbiega jednak od obrazu, jaki widzimy w amerykańskich filmach, gdzie policjanci bardzo często w wolnym czasie odwiedzają strzelnice i doskonalą przez długie godziny swoje umiejętności posługiwania się bronią palną. Uwarunkowania kulturowe i prawne powodują, że dostęp do broni palnej w Stanach Zjednoczonych jest łatwiejszy niż w naszym kraju.

Nie spuszczajmy jednak nosów na kwintę. Nie jest aż tak źle! Każdy policjant może uzyskać zezwolenie na broń, mało tego, obecna struktura przepisów prawnych - w odniesieniu do ustawy o broni i amunicji (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549) - jest dla nas w tym zakresie całkiem życzliwa. Z tego artykułu dowiecie się, w jaki sposób policjanci, a także funkcjonariusze innych formacji uzbrojonych, mogą uzyskać zezwolenie na broń palną.

Zdjęcie wykonano na strzelnicy zamkniętej. Na pierwszym planie widać w funkcjonariusza w umundurowaniu ćwiczebnym oraz z założonymi okularami ochronnymi i słuchawkami, który stojąc bokiem do fotografa oddaje strzał z broni długiej. W kadrze uchwycono wydostający się z lufy ogień i dym. Za funkcjonariuszem, na drugim planie widać ściany pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko strzeleckie.

Rozpocznijmy od krótkiej analizy art. 10 ustawy o broni i amunicji. W ust. 2 zapisano, że zezwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych. Zapis „w szczególności” oznacza, że w praktyce zezwolenie może być wydane również do innych celów niż wymienione w ustawie i nie jest to katalog zamknięty.

Dane statystyczne wskazują na stosunkowo małą ilość zezwoleń wydanych na broń do ochrony osobistej, co daje nikłe szanse na uzyskanie takiego zezwolenia. Chyba, że wykazane zostanie w sposób nie budzący wątpliwości „stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia”, o czym stanowi art. 10 ust. 3 pkt 1.

Kolejną kategorią jest broń do ochrony osób i mienia, co w praktyce oznacza, że pozwolenie wydaje się formacjom zajmującym się ochroną osób i mienia, czyli podmiotom potocznie zwanymi agencjami ochrony.

 
Broń do celów łowieckich wydawana jest członkom Polskiego Związku Łowieckiego, którzy uzyskali prawo do wykonywania polowań, jak również osobom, które ukończyły szkoły średnie czy też studia o profilu leśnym oraz wykonują pracę w ramach danego nadleśnictwa. W chwili obecnej, na podstawie takiego zezwolenia, nie ma możliwości nabycia broni palnej krótkiej. Cel sportowy to łatwiejsza droga. Należy zostać członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, uzyskać licencję i patent strzelecki oraz posiadać kwalifikacje sportowe. Gdy już uzyskamy takie zezwolenie, aby utrzymać wymienione kwalifikacje, będziemy zobowiązani do udziału w zawodach z każdego rodzaju broni, na które posiadamy zezwolenie. Jeżeli je utracimy, może zostać wszczęte postępowanie w celu cofnięcia wydanego nam zezwolenia.

Zdjęcie wykonano na strzelnicy zamkniętej. Na pierwszym planie widać w funkcjonariusza w umundurowaniu ćwiczebnym oraz z założonymi okularami ochronnymi i słuchawkami. Funkcjonariusz oddaje strzał z broni krótkiej. Za nim na drugim planie widać ściany pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko strzeleckie.

Przez broń do celów rekonstrukcji historycznych należy rozumieć broń przystosowaną do strzelania wyłącznie amunicją ślepą
 - taka broń w naszym przypadku policjantowi lub innemu funkcjonariuszowi przyda się prawie wyłącznie wtedy, gdy należy on do grona miłośników historii, których pasją jest udział w inscenizacjach i rekonstrukcjach bitew.

Broń do celów szkoleniowych. Po jednej z nowelizacji ustawy o broni i amunicji o zezwolenie na broń w tej kategorii mogą się starać podmioty prowadzące działalność szkoleniową. Rozumieć należy przez to podmioty gospodarcze oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą i szkoleniową. Mają one możliwość, zgodnie z ustawą, na dysponowanie bronią uznaną za szczególnie niebezpieczną, w tym strzelającą ogniem ciągłym. Pamiętać jednak należy, że broń szczególnie niebezpieczną należy przechowywać w magazynie uzbrojenia.

Przejdźmy do najbardziej interesującej, z uwagi na możliwą dostępność zezwolenia, broni kolekcjonerskiej. Czy policjant może ją posiadać?

Oczywiście, że tak. Mało tego - ustawa wyłącza w tym przypadku uznaniowość organu. Wystarczy, że policjant lub inny funkcjonariusz formacji uzbrojonej posiadającej przydzieloną broń palną służbową, zostanie członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

Zdjęcie wykonano na strzelnicy zamkniętej. Na pierwszym planie widać w funkcjonariusza w umundurowaniu ćwiczebnym z napisem na plecach „POLICJA”, który jest obrócony plecami do fotografa i oddaje strzał w kierunku tarczy znajdującej się na drugim planie przedmiotowego zdjęcia.

Z uwagi na to, że funkcjonariusz ma przydzieloną broń palną służbową i przechodzi profilaktyczne badania lekarskie, zwolniony jest również z badań lekarskich oraz egzaminu, które w przypadku osoby cywilnej stanowią znaczny wydatek. Art. 16. ust. 2 określa, że z urzędu z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, a także innych formacji podległych MSW czy MON.

Co to jest broń kolekcjonerska?

Do niedawna była to broń opracowana konstrukcyjnie przed rokiem 1945. W chwili obecnej, wg ustawy o broni i amunicji, jest to każdy rodzaj broni  - chociażby najnowszej konstrukcji. Zatem za broń kolekcjonerską uznaje się, zgodnie z art. 10 ust. 4, każdy rodzaj broni palnej, łącznie z pistoletami sygnałowymi.

Jaka jest droga do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej, którą musi przejść funkcjonariusz posiadający przydzieloną broń palną służbową?

Zacznijmy od tego, że o wydanie zezwolenia ubiegamy się jako „Jan Kowalski”, a nie jako „post. Jan Kowalski”. Postępujemy zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o broni i amunicji. Osoba z formacji uzbrojonej, chcąca uzyskać zezwolenie na posiadanie broni palnej w celach kolekcjonerskich, musi udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Do wielu stowarzyszeń można zapisać się korespondencyjnie. Taką możliwość oferuje chociażby Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego przez stronę internetową www.pskbpiss.pl, czy też Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie www.towarzystwostrzeleckie.org. Listy stowarzyszeń strzeleckich bez większych problemów znajdziecie w internecie.

Pamiętać należy, że o przystąpieniu do stowarzyszenia mamy obowiązek niezwłocznie powiadomić naszego przełożonego (w przypadku policjantów pisemnym raportem). Nie jest wymagana zgoda na przystąpienie do stowarzyszenia o charakterze krajowym.

Następnie dokonujemy wpłaty na rzecz urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę organu w kwocie 242 złotych (dane na dzień publikacji)  za przeprowadzenie postępowania administracyjnego. Dane z opłatami i numerami kont bankowych znajdują się na stronach internetowych właściwych wydziałów postępowań administracyjnych poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji.

Do podania o wydanie zezwolenia na określoną ilość broni palnej w celach kolekcjonerskich załączamy dowód wpłaty. Bez dokonania takiej opłaty postępowanie nie zostanie wszczęte. Do podania załączamy również zaświadczenie z komórki kadrowejjednostki, w której pełnimy służbę, że jesteśmy funkcjonariuszami oraz potwierdzenie przydzielenia broni palnej wystawione przez przełożonego. I to wszystko. Podanie składamy za pomocą listu poleconego lub osobiście na biuro podawcze właściwej Komendy Stołecznej/Wojewódzkiej Policji. Pozostaje nam oczekiwanie, w trakcie którego odwiedzi nas dzielnicowy w celu sporządzenia wywiadu środowiskowego. Postępowanie powinno się zakończyć w ciągu miesiąca. Może jednak zostać przedłużone, lecz powinniśmy być spokojni o jego wynik, gdyż ustawa o broni i amunicji nie daje organowi możliwości odmowy wydania takiego zezwolenia funkcjonariuszowi, który ma przydzieloną broń palną służbową i jest członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.  Określenie w art. 10 " Właściwy organ Policji wydaje zezwolenie na broń..." oznacza, że osobie spełniającej wymogi właściwy organ nie może odmówić wydania takiego zezwolenia.

Zdjęcie wykonano na strzelnicy zamkniętej. Na pierwszym planie widać w funkcjonariusza w umundurowaniu ćwiczebnym oraz z założonymi okularami ochronnymi i słuchawkami. Funkcjonariusz oddaje strzał z broni długiej. Za nim na drugim planie widać ściany pomieszczenia, w którym znajduje się stanowisko strzeleckie.

Zezwolenie zostaje wydane w formie decyzji administracyjnej, która nie posiada „terminu ważności”. Należy jednak pamiętać, aby przedłużać co rok nasze członkostwo w stowarzyszeniu.

Na podstawie owej decyzji składamy podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni palnej, popularnie zwanego „promesą”. Opłata za wydanie takiego zaświadczenia to 17 złotych* za każde. Zaświadczenie jest bezterminowe. Szczęśliwy posiadacz zaświadczenia może udać się do sklepu z bronią i na jego podstawie, wraz z dowodem osobistym, dokonać zakupu wymarzonej jednostki broni. Może również zakupić amunicję do tejże jednostki.

Należy pamiętać, że nabytą broń należy zarejestrować w ciągu pięciu dni od daty jej nabycia, we właściwym ze względu na miejsce pobytu wydziale postępowań administracyjnych. Podczas pierwszej rejestracji otrzymamy legitymację posiadacza broni, na podstawie której będziemy mogli nabywać amunicję.

Należy także pamiętać, żeby przed nabyciem pierwszej jednostki broni zakupić szafę lub kasetkę do jej przechowywania. W tym przypadku dotyczą nas przepisy z zakresu przechowywania broni palnej. Będziemy musieli zakupić szafę w standardzie S1, co wiąże się z wydatkiem rzędu około 800 do 1000 zł.

Po zakończeniu drogi do uzyskania zezwolenia na posiadanie broni palnej, możemy zacząć naszą przygodę z samodoskonaleniem w zakresie jej poprawnego użytkowania. Pamiętajcie, że przemieszczając się na strzelnicę, broń kolekcjonerską musimy przenosić w stanie rozładowanym.

Warto także rozważyć możliwość znalezienia w swojej okolicy sekcji strzeleckiej. Czasem nie mamy świadomości, ile się dzieje w naszym otoczeniu w środowisku strzeleckim. Na strzelnicy,
 w czasie prywatnym można naprawdę miło spędzić czas, podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać doświadczenie, a przy tym naprawdę dobrze się bawić.

Życzę wszystkim zainteresowanym złapania strzeleckiego bakcyla, podobnie jak 25 lat temu miało to miejsce ze mną.