Prawo i procedury

Nowe procedury antymobingowe i równościowe w garnizonie stołecznym

09.10.2021 • Agata Malinowska

W miejscu pracy spędzamy bardzo wiele czasu. Niejednokrotnie dochodzą do tego uciążliwe dojazdy. W świecie pracy mamy także życie równoległe, czyli własne rodziny, partnerów, dzieci, rodziców, zdarzające się choroby własne, czy członków rodziny. Zdarza się, że na to wszystko nakładać się mogą trudne kwestie ekonomiczne, dylematy życiowe, a czasem nieuniknione tragedie osobiste. Z tych powodów miejsce pracy powinno być wolne od dodatkowych obciążeń emocjonalnych wynikających z potencjalnych zachowań mobbingowych, dyskryminacji, czy też zwykłych konfliktów.

To jak wygląda codzienność w oczach naszych przełożonych, kolegów i koleżanek - wbrew pozorom mamy na to wielki wpływ. Jednostki i komórki organizacyjne Policji są miejscem do wykonywania rzetelnej pracy, szeroko rozumianej służby społeczeństwu. Nie jest to tzw. „pole walki” o własne ambicje cudzym kosztem, konfliktowania ludzi, dzielenia na kategorie „my - oni”, stosowania zabiegów mobbingowych, dyskryminowania itd. Nie ma zatem przyzwolenia w służbie i pracy na arogancję, stronniczość, pogardę. Jest za to miejsce na wzajemną pomoc, wyrozumiałość i szeroko rozumiane koleżeństwo.

W celu wspierania i popularyzowania działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji międzyludzkich, przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w środowisku służby i pracy oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych, reagowania na zachowania mobbingowe, dyskryminację lub inne zachowania niepożądane, w garnizonie stołecznym zaczęły obowiązywać nowe i ujednolicone rozwiązania proceduralne. Rozwiązania te mają charakter porządkujący, ale co istotne, te same rozwiązania mają zastosowanie wobec policjantów i pracowników Policji. W Komendzie Stołecznej Policji obowiązuje Decyzja nr 321/2021 Komendanta Stołecznego Policji z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej procedury prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowej, zachowań mobbingowych, dyskryminacji lub innych zachowań niepożądanych w komórkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji, komisariatach specjalistycznych Policji w Warszawie, Oddziale Prewencji Policji w Warszawie i Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Warszawie (do pobrania: strona intranetowa Komendy Stołecznej Policji - zakładka Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka KSP - link Nowa Procedura antymobbingowa i równościowa w KSP).

Natomiast w komendach rejonowych i powiatowych zostały również wprowadzone analogiczne procedury.

CZY WSZCZĘCIE PROCEDURY JEST SKOMPLIKOWANE?

Nie. Jest to bardzo proste i intuicyjne. Po pierwsze po poradę wstępną można się udać do Pełnomocnika Komendanta Stołecznego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka lub do Wydziału Psychologów Komendy Stołecznej Policji.

Składając zgłoszenie:

  • należy wypełnić czytelnie załącznik nr 3 do obowiązującej Procedury w danej jednostce organizacyjnej KSP,
  • należy pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu,
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wyrażenie przez policjantata lub pracownika pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie postępowania prowadzonego przez Komisję w oparciu o Procedurę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L nr 119 z 4.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.),
  • zgłoszenie składane jest do Przewodniczącego Zespołu lub Komisji osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłane drogą pocztową, w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Do rąk własnych – nie otwierać w sekretariacie”,
  • należy pamiętać, że Komisja rozpatruje wyłącznie zgłoszenia oficjalne na załączniku nr 3 do obowiązującej decyzji,
  • anonimowe zgłoszenie nie podlega rozpatrzeniu w trybie określonym w procedurze.

Rozwiązania opracowane zostały w celu stałego dbania o atmosferę i budowania pozytywnych relacji w środowisku służby i pracy, z uwzględnieniem takich wartości jak: wzajemny szacunek, życzliwość i sprawiedliwość.

Należy nadmienić, że jako uczestnicy procesu służby i pracy wszyscy jesteśmy zobowiązani do wzajemnego szanowania godności i dóbr osobistych oraz przestrzegania we wzajemnych stosunkach, zasad współżycia społecznego, życzliwości, uprzejmości - gwarantujących porządek i zachowanie dobrego samopoczucia oraz zdrowia psychicznego. Występowanie negatywnych zjawisk w naszej organizacji, w szczególności takich jak konflikty: zachowania mobbingowe czy dyskryminacja powinniśmy postrzegać jako wspólny problem i każdy z nas powinien poczuwać się do odpowiedzialności za przeciwdziałanie im w środowisku służby i pracy. Powinniśmy podejmować starania, aby środowisko policyjne było wolne od tego rodzaju niepożądanych zachowań.