Prawo i procedury

Atestacja koni służbowych

07.12.2021 • Gabriela Putyra

W dniach 6-8 września 2021 roku odbyła się atestacja II stopnia 12 koni służbowych będących na stanie Komendy Stołecznej Policji. Po odbyciu testu sprawności użytkowej, zwierzęta będą mogły być wykorzystywane do przywracania ładu i porządku publicznego. Wszystkie wierzchowce biorące udział w atestacji przeszły ją pomyślnie, dzięki czemu mogą pełnić służbę przez następne 1,5 roku.


Foto: Gabriela Putyra

Talisman, Rambo, Rodman, Szogun, Dworny Pan, Huragan, Ludwik, Pascal, Marcel i Lloris, tak nazywają się nowe konie, które trafiły do sekcji konnej Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Zwierzęta są w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat.

  1. TALISMAN - płeć wałach, rasa polski koń szlachetny półkrwi, maść kara, wzrost 172 cm, ur. 02.05.2017 r.
  2. RAMBO - płeć wałach, rasa wielkopolska, maść siwa, wzrost 170 cm, ur. 16.06.2016 r.
  3. RODMAN - płeć wałach, rasa śląska, maść kara, wzrost 170 cm, ur. 01.03.2018 r.
  4. SZOGUN - płeć wałach, rasa śląska, maść kara, wzrost 170 cm, ur. 15.05.2015 r.
  5. DWORNY PAN - płeć wałach, rasa małopolska, maść gniada, wzrost 167 cm, ur. 07.04.2016 r.
  6. HURAGAN - płeć wałach, rasa polski koń szlachetny półkrwi, maść gniada, wzrost 170 cm, ur. 08.06.2016 r.
  7. LUDWIK - płeć wałach, rasa śląska, maść kara, wzrost 168 cm, ur. 04.04.2017 r.
  8. PASCAL - płeć wałach, typ szlachetny, maść gniada, wzrost 172 cm, ur. 11.02.2015 r.
  9. MARCEL - płeć wałach, rasa śląska, maść gniada, wzrost 168 cm, ur. 15.03.2018 r.
  10. LLORIS - płeć wałach, rasa śląska, maść kara, wzrost 170 cm, ur. 24.03.2018 r.

 
Foto: Gabriela Putyra

KRYTERIA DOBORU KONI DO SŁUŻBY W POLICJI

Pod względem zdrowotnym o zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji decyduje lekarz weterynarii (wskazany przez zamawiającego) wchodzący w skład komisji do nabycia konia, który sporządza protokół zdrowotny konia.

Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do umowy. Do protokołu dołącza się dokumentację dotyczącą badania RTG oraz badania endoskopowego konia.

1. WYMOGI ZDROWOTNE

§ 1.1. Do nabycia i szkolenia do służby w Policji kwalifikuje się konie w wieku od 3 do 6 lat, ras szlachetnych (z wyjątkiem pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej), maści zasadniczych – jednolitych.

2. W momencie nabycia koń powinien mieć:

1) paszport;
2) aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko grypie i tężcowi;
3) aktualne zaświadczenie o odrobaczeniu.

§ 2.1. O zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji pod względem zdrowotnym decyduje komisja.

2. W razie braku pełnych możliwości diagnostycznych określenia stanu zdrowotnego przez lekarza, o którym mowa w ust. 1, podstawą dyskwalifikacji konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji jest uzasadnione podejrzenie występowania u niego chorób i wad mogących wpłynąć na jego użytkowość, a w szczególności:

1) szpatu stawu skokowego;
2) wnętrostwa jedno i dwustronnego;
3) widocznej kulawizny;
4) nadmiernej pobudliwości i płochliwości;
5) wzrostu poniżej 165 cm w kłębie;
6) nieprawidłowego pokroju;
7) kopyt ze zmianami ochwatowymi;
8) grzybicy skóry;
9) narowów i nałogów.

§ 3. Wadami dyskwalifikującymi konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji są „wady zwrotne” w postaci:
1) łykawości;
2) dychawicy świszczącej;
3) wartogłowienia;
4) przewlekłego schorzenia wewnętrznej części gałki ocznej
powstałego na tle nieurazowym.

2. WYMOGI UŻYTKOWE

§ 4.1. W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji konia do szkolenia w Policji należy przed nabyciem konia przeprowadzić próby użytkowe, które w szczególności powinny obejmować:

1) zdolność stania w pozycji „stój” przez minimum 5 minut;
2) umiejętność poruszania się w stępie;
3) umiejętność poruszania się kłusem;
4) umiejętność poruszania się galopem;
5) umiejętność cofnięcia się o długość konia;
6) umiejętność prawidłowego reagowania na pomoce jeźdźca;
7) odporność na bodźce wizualne i dźwiękowe.

2. Próby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, przeprowadza się na padoku, na koniu osiodłanym - dosiadanym przez hodowcę, policyjnego instruktora jeździectwa lub cywilnego instruktora jeździectwa wchodzącego w skład komisji do nabycia koni.
3. Próbę, o której mowa w ust. 1 pkt 7, można przeprowadzać na nieosiodłanym koniu na padoku.

§ 5. O zakwalifikowaniu konia do nabycia i szkolenia do służby w Policji pod względem użytkowym decyduje koordynator, policyjny instruktor jeździectwa lub cywilny instruktor jeździectwa wchodzący w skład komisji do nabycia koni.

  
Foto: Gabriela Putyra

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

Celem kursu doskonalenia lokalnego jest przygotowanie nabytego do służby i szkolenia w Policji konia, do wykonywania zdań obejmujących pełnienie służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka.

Na kurs doskonalenia lokalnego kierowany jest policyjny instruktor jeździectwa wraz z koniem, który został nabyty do służby i szkolenia w Policji.

Kurs doskonalenia lokalnego dla policjantów-jeźdźców w zakresie szkolenia konia - etap pierwszy prowadzony jest w systemie stacjonarnym przez komendy wojewódzkie/Stołeczną Policji w obiektach stanowiących własność Policji lub miejscach stacjonowania komórek konnych Policji.

W szczególnych przypadkach kurs może być realizowany w innych obiektach przystosowanych do treningu koni lub innych wskazanych miejscach.

Kurs trwa do 252 dni szkoleniowych (do 108 godzin lekcyjnych). Dzień szkolenia konia trwa nie dłużej niż 4 godziny lekcyjne tj. 20 godzin lekcyjnych tygodniowo liczonych w 45 minutowych jednostkach, od poniedziałku do piątku.

Kurs dzieli się na dwie części.

I część kursu trwa minimum 126 dni szkoleniowych konia. Po tym okresie koń jest oceniany zgodnie z kartą oceny konia część I. W przypadku, gdy koń zostanie oceniony negatywnie, pierwsza część kursu może być wydłużona do 231 dni szkoleniowych. Negatywnie oceniony koń może być poddawany ponownej ocenie zgodnie z kartą oceny konia część I, po 21 dniach szkoleniowych. W przypadku ponownej oceny negatywnej konia, działanie jest analogiczne. Po uzyskaniu pozytywnej oceny konia, zgodnie z kartą oceny konia część I, następuje zakończenie pierwszej części kursu.

Czas stanu chorobowego konia odbywającego szkolenie nie wlicza się do czasu trwania kursu doskonalenia zawodowego w zakresie szkolenia konia - etap pierwszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

W ramach bloku realizowany jest temat, na który składa się
18 zagadnień:
- użycie pałki służbowej na koniu,
- pokonywanie przeszkody płonącej,
- poruszanie się po różnorodnym podłożu,
- pokonywanie przeszkód typu szlaban/bramka,
- praca przy włączonych sygnałach świetlnych i dźwiękowych pojazdów uprzywilejowanych,
- praca przy głośnej muzyce,
- praca przy powiewających flagach, balonach, serpentynach itp.,
- praca w pobliżu różnych źródeł hałasu,
- pokonywanie przeszkody typu "bramka huculska"
- rzucanie w kierunku konia różnego rodzaju przedmiotami,
- symulacja interwencji policyjnej w miejscu publicznym,
- spychanie tłumu,
- wchodzenie i wychodzenie z przyczepy do przewozu koni lub specjalistycznego samochodu przeznaczonego do przewozu koni,
- przechodzenie pod podniesionym transparentem,
- praca z użyciem środków pozoracji pola walki,
- pokonywanie równoważni,
- cofnięcie koniem po linii zbliżonej do "Z",
- ustępowanie od łydki po linii zbliżonej do "Z", ze zwrotem na zadzie i zwrotem na przodzie.

SZKOLENIE DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z PODODDZIAŁEM PIESZYM

W ramach bloku realizowany jest temat, na który składa się
9 zagadnień:
- oswajanie konia z tłumem,
- jazda w tyralierze,
- jazda w szyku dwójkowym,
- jazda przy spokojnym tłumie,
- jazda przy agresywnym tłumie,
- stanie w szeregu podczas przechodzenia spokojnego tłumu,
- stanie w szeregu podczas przechodzenia agresywnego tłumu,
- konwojowanie tłumu i VIP'a,
- formowanie szyków,
- współdziałanie pododdziału konnego z szykiem pieszym,
- współdziałanie pododdziału konnego z szykiem pieszym z użyciem środków pozoracji pola walki,
- obrzucanie koni np. plastikowymi butelkami przez grupę pieszych,
- "zdobywanie terenu",
- rozdzielenie tłumu,
- wyjście środkiem szykiem dwójkowym zza kordonu do rozwinięcia w tyralierę,
- wyjście skrzydłami szykiem dwójkowym zza kordonu do rozwinięcia w tyralierę,
- formowanie klina,
- jazda zespołowa,
- spokojne stanie za tyralierę pieszych, podczas użycia broni gładkolufowej.


Foto: Gabriela Putyra

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Kurs doskonalenia lokalnego dla policjantów - jeźdźców w zakresie szkolenia konia - etap drugi prowadzi policyjny instruktor jeździectwa. Prowadzący szkolenie może wnioskować do właściwego przełożonego o udział w zajęciach policjantów-jeźdźców wraz z końmi służbowymi, posiadającymi atest drugiego stopnia oraz pododdziału pieszego.

Prowadzący szkolenie realizuje treści kształcenia z udziałem konia i policjanta, któremu został on przydzielony pod opiekę.

Kolejność realizacji treści kształcenia w blokach może być zmieniana przez prowadzącego zajęcia.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych określonych w przepisach dotyczących metod i form wykonywania przez policjantów zadań z użyciem koni służbowych, szczegółowych zasad i szkolenia oraz norm wyżywienia, należy skrócić czas szkolenia konia w tym dniu.

W sytuacji wystąpienia stanu chorobowego konia, prowadzący szkolenie sam decyduje o tym, na którym etapie następuje wznowienie jego szkolenia.

W przypadku, gdy w danym dniu nie może uczestniczyć opiekun konia w jego szkoleniu, prowadzący zajęcia może wioskować do właściwego przełożonego o udział innego policjanta-jeźdźca lub sam realizować treści kształcenia.

Przerwa w szkoleniu konia spowodowana niebecnością prowadzącego szkolenie, nie może być dłuższa niż 5 dni szkoleniowych.

W sytuacji, gdy nieobecność prowadzącego szkolenie jest dłuższa niż 5 dni szkoleniowych, do prowadzenia szkolenia kieruje się innego instruktora jeździectwa do czasu ustania przyczyny jego nieobecności.