Prawo i procedury

Policjant na kwarantannie lub izolacji otrzymuje 80% uposażenia

06.10.2020 • Barbara Jamrozik

Dotychczas funkcjonariusz, który w związku z wykonywaniem zadań służbowych został poddany obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, otrzymywał 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. O przedmiotowym zagadnieniu pisano w artykule „Uposażenie policjanta objętego kwarantanną lub izolacją”.

5 września br. wszedł w życie art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020 r. poz. 1478). Wymieniona wyżej norma prawna stanowi, że 100% uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym funkcjonariusz otrzymywał przez 180 dni licząc od momentu wejścia w życie przedmiotowego przepisu.

Zdjęcie wykonano w gabinecie lekarski. Z prawej strony kadru stoi pracownik medyczny ubrany w kombinezon ochronny w rękach trzyma próbkę z  pobranym wymazem, przed nim siedzi policjant poddający się badaniu

Oznacza to, że nie tylko funkcjonariusz Policji za okres nieobecności w służbie spowodowany poddaniem się obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, lub przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu COVID-19, otrzymuje 80% uposażenia. Przedmiotowe 80% uposażenia otrzymują również żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.

Czy to oznacza, że zagrożenie epidemiologiczne już nie występuje, czy funkcjonariusze nie są już narażeni na COVID-19? Niestety stan pandemii w kraju nie został odwołany, jak donoszą media odnotowuje się coraz większą liczbę zakażeń, w związku z tym narażenie policjantów na COVID-19 nie ulega zmianie.

Wspomnieć należy, że w obecnym stanie prawnym policjant zachowuje prawo do 100% uposażenia, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym jest on zwolniony od zajęć służbowych z powodu, choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, a gwarantuje to art. 121b ust. 5 pkt 2 ustawy o Policji. Związek schorzeń ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego funkcjonariuszowi za okres zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby, ustalają komisje lekarskie.

W sytuacji ujawnienia u funkcjonariusza choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej kieruje funkcjonariusza do właściwej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek policjanta. W przypadku śmierci funkcjonariusza spowodowanej chorobą, co do której zachodzi podejrzenie, że powstała w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, kierownik jednostki organizacyjnej zwraca się z urzędu lub na wniosek uprawnionych członków rodziny, do właściwej komisji lekarskiej o ustalenie, czy śmierć funkcjonariusza jest następstwem tej choroby. Ustalanie związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby odbywa się na zasadach zawartych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających
 
w związku ze służbą (Dz.U. 2014 poz. 616 ze zm.). Ponadto na podstawie wyżej wymienionej ustawy policjantowi oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby lub uprawnionym członkom rodziny w przypadku jego śmierci, przysługuje jednorazowe odszkodowanie gdy funkcjonariusz:
• doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby, • zmarł wskutek choroby w ciągu 3 lat od dnia ustalenia uszczerbku na zdrowiu wskutek tej choroby, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zwolnienia ze służby.

Wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby, z tytułu których policjantowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa (Dz. U. 2019 r. poz. 921).

Jak podaje Komenda Główna Policji w roku 2019 odnotowano 164 przypadki chorób zawodowych funkcjonariuszy Policji w związku z pełnieniem służby i 191 przypadków podejrzeń chorób zawodowych. Najwięcej chorób zawodowych stwierdzono u policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 55 przypadków oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 49 przypadków. W poprzednim roku kalendarzowym chorób zawodowych i podejrzeń chorób zawodowych policjantów nie stwierdzono w następujących jednostkach organizacyjnych Policji: Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej Policji
 z siedzibą w Radomiu, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Słupsku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji oraz Komendzie Głównej Policji. Uogólniając na podstawie danych przedstawionych w tabeli stwierdzić można, że w roku 2019 u co 600-setnego policjanta stwierdzono chorobę zawodową.