Prawo i procedury

Weryfikacja oraz zmiany kart opisów stanowisk pracy policjantów

09.11.2020 • Barbara Jamrozik

Komendant Główny Policji wydając 31 sierpnia 2020 r. zarządzenie nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, zobowiązał kierowników jednostek organizacyjnych Policji do weryfikacji oraz dostosowania kart opisów stanowisk pracy funkcjonariuszy do treści zawartych w zarządzeniu.

Zmiany w zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji, dotyczą Instrukcji wypełniania karty opisu stanowiska pracy, a konkretnie właściwego uzupełniania rubryki numer 13 „Warunki pracy”. W przedmiotowej części karty opisu stanowiska pracy należy szczegółowo określić fizykochemiczne warunki pracy odbiegające od warunków naturalnego środowiska takie jak:

 • wysoka/niska temperatura,  
 • wilgotność,
 • hałas,
 • sztuczne oświetlenie,
 • wentylacja,
 • przykry zapach/opary,
 • promieniowanie,
 • drgania,
 • wibracje,
 • zagrożenie eksplozją,
 • niebezpieczeństwa mechaniczne,
 • niebezpieczeństwa elektryczne,
 • praca na zewnątrz,
 • praca na wysokościach, 
 • praca pod ziemią,
 • w pomieszczeniu (warunki biurowe, laboratoryjne, warsztatowe itp.).

Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia powinno być szczególnie udokumentowane, na dzień przygotowywania artykułu nie podano w jaki sposób i gdzie dokumentować przedmiotowe zagrożenie. Wspomnieć należy, że w trakcie ślubowania każdy policjant deklaruje wykonywać czynności z narażeniem własnego życia i zdrowia, a oceniając ryzyko (narażenie) zawodowe policjanta, nie ocenia się wszystkich zagrożeń, przykładowo tych podczas wykonywania zadań związanych z wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.

W omawianej zmianie zarządzenia podano przykładowe formuły opisu warunków pracy, które należy wpisywać do karty opisu stanowiska pracy:

 • praca przy monitorze ekranowym,
 • praca przy sztucznym oświetleniu, 
 • praca wykonywana okresowo w terenie,
 • praca w systemie zmianowym, nocnym, częste delegacje, mobilność, dyspozycyjność.
   

Praca przy monitorze ekranowym najczęściej wpisywana jest w punkcie 13 karty opisu stanowiska pracy, przełożeni szczegółowo podają przez jaki czas policjant wykonuje czynności przy monitorze, ale niestety w większości przypadków w rubryce tej wpisuje się wyłącznie wykonywanie czynności przy monitorze. Zmiana zarządzenia powoduje, że przełożony będzie wpisywał wszystkie warunki pracy występujące na stanowisku służby.

Przykładowym opisem warunków służby, które należy uwzględnić w karcie opisu stanowiska pracy jest:

 • praca w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu,
 • praca w warunkach nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycnym,
 • praca w warunkach ręcznego kierowania ruchem na krzyżowaniach i w ciągach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,
 • praca w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu oraz odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych,
 • praca w warunkach narażenia na działanie pyłów,
 • praca w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych,
 • praca w warunkach narażenia na działanie pól i promieniowań elektromagnetycznych,
 • praca przy fizycznym zwalczaniu terroryzmu,
 • praca podczas prowadzenia badań materiałów czynnych biologicznie,
 • praca w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych bardzo toksycznych lub toksycznych lub działających szkodliwie na rozrodczość,
 • praca w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Poza czynnikami fizykochemicznymi należy również uwzględnić taki czynnik jak zagrożenie korupcją. W przypadku jego występowania należy użyć zwrotu: „zagrożenie korupcją”.

Karta opisu stanowiska pracy jest jednym z istotnych dokumentów pracowniczych i zawarte w niej zapisy, winny być tożsame z zapisami w innej dokumentacji prowadzonej w ramach stosunku pracy. Zapisy te powinny znaleźć odzwierciedlenie przykładowo w skierowaniu na badanie lekarskie funkcjonariusza czy karcie oceny ryzyka (narażenia) zawodowego policjanta.

Weryfikację oraz dostosowanie kart opisów stanowisk pracy do treści zawartych w zarządzeniu należy wykonać do 31 grudnia br.

W przypadku zmiany warunków pracy, karta również musi zostać zmieniona, a w sytuacji zmiany zagrożeń na stanowisku służby, należy również dokonać aktualizacji oceny ryzyka (narażenia) zawodowego funkcjonariusza.